pondelok 26. novembra 2012

Peklo existuje

Svedectvo zatrateného


Svätý Bruno je zakladateľom najprísnejšej rehole kartuziánov. Ako došlo k jej založeniu? Bruno bol svedkom udalosti, ktorá ho primäla opustiť svet, odísť do samoty v Grande Chartreuse pri Grenobli a žiť tam veľmi prísnym, kajúcim životom. Rehoľa sa rozšírila po celom svete.
Udalosť, ktorá priviedla Bruna k nekompromisnému nasledovaniu Krista, sa odohrala v Paríži. Prípad bol podrobený prísnej kritike a podložený mnohými svedectvami, preto je jeho historická vierohodnosť nesporná.
Prípad sa odohral za bieleho dňa, v prítomnosti tisícov svedkov.
V roku 1082 v Paríži zomrel v tých časoch známy a slávny univerzitný vedec Rajmond Diocrés. Bol všeobecne uznávaný a obdivovaný. Práve v tom čase sa tu zdržiaval aj Bruno, tiež talentovaný učenec, známy po celej Európe, kanonik a predstavený katedrálnej školy v Kolíne. Účasť na pohrebe slávneho kolegu považoval za svoju povinnosť.
Mŕtvolu Rajmunda Diocrésa uložili vo veľkej sále pri chráme Notre Dame. Podľa vtedajšieho zvyku bol mŕtvy prikrytý bielou plachtou. Sála bola počas obradu preplnená do posledného miesta.
V okamihu, keď sa začalo čítať ofícium za zomrelých, pri slovách „Odpovedz mi, aké veľké a početné sú tvoje hriechy,“ ozval sa hlas: „Spravodlivým súdom Božím som bol obžalovaný.“ Prítomní priskočili k mŕtvole a nadvihli plachtu. Mŕtvy ležal stuhnutý a nehybný, úplne bez života. Na chvíľu prerušený obrad sa opakoval. Prítomní však už bolí rozrušení a nastrašení.
Pohrebné ofícium sa začalo znova, no keď došli k miestu: „Odpovedz mi...,“ mŕtvy sa pred očami všetkých zdvihol a silným, jasným hlasom prehovoril: „Spravodlivým súdom Božím bol som odsúdený“ a padol dole. Hrôza a strach dosiahli vrcholu. Lekári konštatovali smrť. Mŕtvola bola stuhnutá a studená. V pohrebných obradoch sa už nepokračovalo, ofícium odložili na nasledujúci deň.
Cirkevné autority si nevedeli rady. Jedni tvrdili, že je zatratený, preto už modlitieb nepotrebuje. Druhí a tej mienky bol aj biskup, uvažovali, že všetci raz budeme odsúdení, ale ako, to nevieme. Biskup rozhodol, že pohreb sa odkladá na zajtra.
Nasledujúceho dňa sa obrady začali znova. Bruno so svojimi sprievodcami bol prítomný tak ako včera. Nielen celá univerzita, ale kto len v Paríži mohol, ponáhľal sa do Notre Dame.
Ofícium začalo znovu. Na tom istom mieste, pri čítaní „Odpovedz mi...“, sa učencovo telo opäť vzpriamilo a Dr. Rajmond Diocrés s neopísateľným výrazom tváre zvolal: „Spravodlivým súdom Božím som zatratený!“ Po týchto slovách mŕtvola padla a už navždy ostala nehybná.
Prípad bol už jasný. Komentár nebolo treba. Kapitulárny biskup vydal pokyn, aby od mŕtvoly odňali hodnostné insígnie a odovzdali ju správe Montfaucon.
Pri odchode z chrámu sa 45-ročný Bruno neodvolateľné rozhodol opustiť svet a odobral sa so svojimi šiestimi spoločníkmi do Grande Chartreuse, kde sa odrezaní od sveta, úplne zasvätili Bohu.
Toto je prípad, keď sa mŕtvy vrátil z miesta zatratenia nie preto, aby ho opustil, ale aby vydal svedectvo, že peklo existuje.

Žiadne komentáre: