pondelok 16. júna 2008

Vybraté posolstvá

Desatoro prikázaní


5. až 29. augusta 1990, Rhodos

Pane?

Ja som to . Opri sa o Mňa, mysli na Moju Lásku. Cestu k Ukrižovaniu som išiel sám - ani jeden z Mojích ľudí nebol so Mňou. Nenávideli Ma, a vôbec k tomu nemali dôvod. Bol som zajatý násilím a podľa zákona, utrpenie a pokorenie boli cenou Môjho víťazstva. Vzal som vaše viny na Seba a rukám, ktoré som stvoril, som dovolil, aby Ma bili a zraňovali, ale týmito Ranami ste uzdravení. Preto žehnaj tým, ktorí ťa prenasledujú, neodsudzuj ich, žehnaj im a modli sa za nich . Dnes, to ti hovorím so slzami v Očiach, je mnoho tých, ktorí sa ku Mne a k Môjmu Krížu chovajú ako nepriatelia. Z tých, ktorí kážu Moje Evanjelium, ich len veľmi málo skutočne pracuje pre Mňa a Moje Kráľovstvo . Celý Môj Zákon je obsiahnutý v prostom príkaze:

LÁSKA

Keby sledovali Môj Zákon a denne skúmali svoje správanie, zistili by, že nežijú podľa Mojích Prikázaní; a keby Mi povedali "ako to, že nesledujeme Tvoje Prikázania? Ako ich teda máme sledovat? Môžeme učit Tvojím Prikázaniam, keď hovoríš, že ich nezachovávame?" A napriek tomu ich nedodržujete, pretože medzi vami láska není. Korunou Mojích Prikázaní je Láska - žiť podľa Mojích Prikázaní znamená milovať. Nebuďte ako Kain, ktorý nemal lásky ku Mne a proste z duchovnej žiarlivosti prerezal hrdlo svojho brata.


Keď som pochopila, že má Boh v úmysle komentovať Svojích Desať Prikázaní, bála som sa, že nebudem schopná to všetko napísať.

Ó, Bože, nikdy nebudem schopná urobiť to sama!

Kto ti povedal, že to budeš robiť sama? Zapíšeš každé slovo, ktoré ti poviem. Neponáhľaj sa, môžem ti to diktovať po častiach, ak chceš.

Pane, postupuj podľa mojích schopností!!

Zabúdaš na Moje Schopnosti, ktoré môžu doplniť tvoje schopnosti. Poď, pracuj so Mňou pre získanie duší - chápeš Môj smäd? Žíznim po dušiach, po vašej svätosti, po zmierení s vami. Žíznim, Moje drahé deti, po všetkom, čo je Moje a Mojím odrazom. Dychtím vrátiť vám vaše božstvo, dychtím po návrate lásky; dychtím obnoviť váš pôvodný zdroj v spojenie s Mojím Svätým Menom - váš pôvodný zdroj, ktorý vyviera z Mojej Vznešenej Lásky; dychtím po vzývaní, ale hľaďte, čím ste sa stali a čo ste urobili!

Ó, pokolenie! Prestalo si Ma uctievať a namiesto toho si rozmnožilo svojích falošných bohov. Nepočúvate Moje Prikázania, nie, nevšímate si Môjho Zákona. Skazené pokolenie, čo sa z teba stalo! Málokedy ku Mne voláte, aby ste Ma ctili, nevoláte ku Mne z lásky, ani už Ma nectíte, neponúkate Mi svoje služby. Volal som vás po všetky dni vášho života, aby som vám pripomenul, kto je váš Nebeský Otec a ku komu sa máte obraciať, ale vaše srdce není pre Mňa pripravené, ani vaša myseľ není ochotná, pretože ste radšej prerušili pupočnú šňúru, ktorá nás spojuje a zjednocuje, aby ste si urobili svoj vlastný zákon a nazvali sa "bezbožnými".

Vo svojej Samoľúbosti sa chcete považovať za rovných Mne. Hovoríte teraz: "Som rovný Bohu a sedím na Jeho Tróne, pretože moja múdrosť dosiahla veľkého prepychu a veľkého uznania po celom svete." Robíte to tak obratne, že mnoho národov nasleduje váš príklad. Áno, riadite sa pravekou radou hada, ktorý tak mazane prehovoril vaších predkov jesť zakázané ovocie, keď im sľuboval, že budú ako bohovia 1 Mysleli ste si, že sa vám otvoria oči, ale v skutočnosti ste oslepli, a dodnes sa namáhate, aby ste prerušili túto Šnúru, ktorá vám dáva Život a Svätosť, myslíte si, že nájdete slobodu, ale čo nachádzate, je Smrť .

Ó, doba skazenosti! Slúžite Nerozumnosti namiesto Múdrosti; slúžite drakovi, a nie svojmu Svätému. Nepočúvate Moje Prikázania, nie, nezachovávate Môj Zákon, ktorý som vám uložil. Bez prestania Ma provokujete . Vaše doba, Moje dieťa, sa previnila ťažkým rúhaním, pretože nezachováva Môj Zákon – nepamätajú Mojích Prikázaní, ktoré môžu dať Život, keď ich zachovávajú . Jeden národ za druhým sa odchýlil od všetkých Mojích desiatich Prikázaní a pripojil rúhanie ku vzbure.

S vládou draka sa čierna šelma 2 spolu s druhou šelmou a falošnými prorokmi, usadila na každom vysokom kopci a pod každým košatým stromom, aby dobyla svet a zhasla malé svetielko, ktoré v ňom zostalo. Na každej zo svojích siedmych hláv má šelma modly, predstavujúce jej vlastných bohov - tieto modly sú mocou draka umiestnené na vysoké miesta. Potom zo svojích rád vymenovali kňazov do vysokých pozícií, ktorí dnes úradujú v srdci Mojej Svätyne a oni Ma nectia, len predstierajú, že tak robia.

Vychádzajú prestrojení za veľkňazov, 3 uctievajú šelmu a slúžia jej a jej dielu, čo vyhovuje svetu. Ctia cudzích a neživých bohov, práve tak, ako kedysi dávno ich otcovia. Posmievajú sa zbožnosti a zavrhujú Moje Prikázania, Moje dieťa, vychádzajú, aby učili národy ctiť obraz smrteľníka, 4 bezcennú náhradu, namiesto Mojej Večnej Slávy. Ach, ako Ma to tiaži! 5

Mocou, 6 ktorú im dal drak, vršia svoju nezmieriteľnú nenávisť a pomstychtivosť; bojujú proti svätým a proti všetkým, kto nepatrí do ich klanu a kto nechce uctievať sochu šelmy. 7 Preto hovorím: požehnaní tí, ktorí vo Mňa veria a ctia Ma; požehnaní tí, ktorí Ma nasledujú; požehnaní, kto verí, že sa plní Moje Zasľúbenie, na ich čelá vtisknem Svoju Pečať Lásky. Hovorím vám skutočne: kto Mi slúži, musí Ma nasledovať. 8 Ó pokolenie, neboj sa navrátiť sa ku Mne, vrať sa ku Mne, pokiaľ je čas, pretože Môj Deň je blízko, a ako obstojíš?

Prvé Prikázanie

Je povedané, nebudete mať iných bohov mimo Mňa . Nenasledujte iných bohov, bohov ľudí, ktorí sú okolo vás. Ale ľudia prekročili prvé Prikázanie Môjho Otca, vyhlásili verejne svoju slobodu za pomoci a povzbudzovania čiernej šelmy, na ktorej hlavu padne krv mnohých.

Druhé Prikázanie

"Nevezmeš Moje meno nadarmo" je ďalšie Prikázanie. Dnes opovážlivo národy útočia proti Môjmu Svätému Menu, ľudia, pre ktorých nič neznamenám, majú ústa plné rúhavých rečí a lichôtok pre iných tam, kde vidia nejaký pochybný prospech; keď sa zapletú do sporov, preklínajú Moje Sväté Meno. Rúhajú sa proti Môjmu Božstvu a Mojej Svätosti a tí, ktorí dnes úradujú v Mojej Cirkvi, 9 to sú práve oni, ktorí berú Moje Meno nadarmo.

Práve oni pred ľuďmi zavierajú Nebeské kráľovstvo, ani samy nevstúpia, ani nedovolia vstúpiť ostatným, ktorí by chceli. Kážu proti krádežiam, a predsa Ma okrádajú o duše. 'Zakazujú' cudzoložstvo, ale samy cudzoložia, keď nasledujú čiernu šelmu a sú jej verní. Predstierajú, že pohŕdajú modlami, a napriek tomu olupujú Moju Svätyňu. Ak sa táto generácia rúha Môjmu Svätému Menu a berie ho nadarmo, je to kvôli blahovoľnosti presiaknutej zlom, ktorú im ochotne poskytli práva tí, ktorí sú oblečení v čiernych plášťoch. 10 Ich cieľom je zničiť korene svätosti a spravodlivosti a dovŕšiť nezákonnosť . Pokolenie, čo pri Svojom Návrate budem musieť povedať: "nezostal ani jeden dobrý človek, ani jeden nechápal, ani jeden Ma nehľadá?"

Tretie Prikázanie

Žiadal som vás, aby ste pamätali, že máte dodržiavať svätý deň sobotný, ale vy ste ho porušili nečistotou a pošpinili nerestnými zábavami a praktikami, nimi zneucťujete svoje vlastné telá i mysle, pretože ste božskú Pravdu vymenili za lož a uctievate veci stvorené a slúžite im, namiesto aby ste slúžili Mne. Postarali ste sa, aby sa Sodoma a Gomora zdali skoro nevinné a čisté v porovnaní s vašou nečistotou. V pravde vám hovorím, že toho dňa sa nepovedie Sodome a Gomore horšie než vám; väčšina z vás nezachováva deň sobotný, nie, nezachovávate, nedodržujete Môj Zákon.


Štvrté Prikázanie

Písmo hovorí: "Z celého srdca cti svojho otca a nikdy nezabudni na pôrodné bolesti svojej matky. Pamätaj, že im vďačíš za svoje zrodenie. Ako im môžeš odplatiť to, čo oni dali tebe?" 11 Tak zachovávaj Prikázanie: "cti otca svojho i matku svoju". Prečo sa tak divíte, že málokto dodržuje toto Prikázanie? Nemúdre a skazené názory zviedli ich ducha. Mnohí rodičia nedali svojím deťom tento večne plynúci Zdroj Môjho Ducha. Múdrosť vás volala dňom i nocou, ale táto generácia pred ňou zavrela dvere a každým ďalším dňom sa vaše deti stále viac odchyľovali od Cesty vedúcej ku Mne.

Ak Ma niekto, buď mladý alebo starý, uzná za svojho Boha, stanú sa odleskom Môjho Obrazu a z lásky budú ctiť a poslúchať svojich rodičov, ako by oni ctili a poslúchali Mňa. Ale všetky veci vyhovujúce tomúto svetu zabránili týmto deťom prísť ku Mne - láska chýba. Mnoho rodičov narieka nad neposlušnosťou svojích detí, a pritom sami sa presne tak správajú ku Mne. Prečo? Môžu skutočne tvrdiť, že majú dostatok láskavosti, trpezlivosti a znášanlivosti? Keby skutočne mali všetky tieto čnosti, ich deti by mali čnosť poslušnosti a ctili by ich, ale hovorím vám, myseľ tejto generácie je prázdna, a preto prišla Temnota a zaplnila ju, pretože predstava, že sa stanú filozofmi, je v ich očiach dôležitejšia než Moja Večná Sláva.

Potom je ich nedostatok svätosti nahradený vášňou a od skorého detstva vychádzajú a znesväcujú svoje vlastné telá. Vaša generácia sa posmievala Mojím Prikázaniam a nahradila ich rúhavými náhradami, a dodnes vychádzajú z úst šelmy zlé veci, aby zatemnili myseľ vaších detí a vliekli ich ako obete priamo do levovej tlamy, nutí ich mladú mysaľ uctievať prvú šelmu a slúžiť veciam, ktoré zhotovili ľudia, preukazovať im česť, ktorá patrí Mne, a tak sa to všetko vracia späť ich rodičom .

Hovorím vám skutočne: nepoddajných, ktorí odmietli riadiť sa Mojími Prikázaniami a namiesto nich si zvolili skazenosť, čaká nakoniec oheň. Ó, šťastní tí, ktorí majú pokorné srdce, dosiahnu dokonalosti . Preto vám hovorím: nebuďte neprístupní bázni Božej .

Piate Prikázanie

Viete, že som vám zakázal zabíjať, pokolenie ! Ak sa nazývate Mojími a hovoríte, že ste časť Mojej Cirkvy a kážete proti zabíjaniu, ako to, že zabíjate? Odvažujete sa tvrdiť, že ste v práve a trváte na Svojej nevinnosti v deň Súdu, keď hromadíte zločiny proti nenarodeným deťom? Dívam sa z neba na strašný obraz. Ach! Ako trpím, keď vidím, že lono, ktoré utvára dieťa, ho odmieta a posiela ho na smrť, bez mena a bez ľútosti, lono, ktoré ho formovalo, už ho nezavolá späť. Tým hovorím: "Môžeš ostriť svoj meč, ale zbraň, ktorú si pripravil, ťa zabije.

Nenosíš v sebe dieťa, ale neprávosť, splodíš zlobu a porodíš nešťastie. Vykopal si jamu, vyhĺbil si ju, padneš do vlastnej pasce! Tvoja zloba dopadne na tvoju hlavu, tvoje násilie sa ti vráti". 12 A vy, 13 ktorí ste vážení ako verní Mne a držiaci sa pevne Môjho Mena, viem o vás všetko, áno, ste považovaní za živých a prospievajúcich, a napriek tomu nie ste, ste mŕtvi a v rozklade .

Ľutujte! Zveril som vám veľký počet duší, ale diabol vám ponúkol ich výmenu za zlato a striebro. Áno, skutočne! Viem, ako teraz žijete, žijete ako šakali, 14 v tajných skrýšach, 15 - týmito dierami povedie verejná diaľnica. 16 Prídem k vám znenazdania a vystavím vašu nahotu, a keď príde ten deň, nedovolím vám jesť zo stromu Života.

Pozorne počúvajte: kážete proti zabíjaniu, a napriek tomu zabíjate Môjho Ducha. Chvastáte sa Zákonom, a potom mu nie ste poslušní, pretože ste nepochopili tajomstvo Mojej skrytej many. Nie, ešte ste nepochopili Moje zázračné nasýtenie, ani tajomstvo Môjho Premenenia . Sľúbil som, že vás na konci Časov zachovám nažive Svojou Nebeskou Manou. Povedal som Svojej Cirkvy v Pergamene: 17 "kto zvíťazí, tomu dám diel skrytej many; a dám mu taktiež biely kamienok, na tom kamienku bude vyryté Nové Meno, ktoré nikto iný nepozná len ten, kto ho dostane" .

Dnes vám ponúkam túto manu, uchovanú pre vašu dobu, Nebeský pokrm, výživu Môjho Ducha pre vášho vyhladnutého ducha. Vylievam Svojho Ducha v plnosti, aby vyplnil púšť vášho vnútra a ponúkam vám Svoju Nebeskú Manu zadarmo, pretože je to potrava chudobných... Ale vy ste nepochopili, preto ju odmietate jesť a zakazujete ostatným, aby ju jedli. Už som napísal Svoje Nové Meno na 'biely kameň', bude známe len chudobným. Tvrdíte o sebe, že ste pokorní a chudobní, ale nie ste ani pokorní, ani chudobní. Váš duch sa usídlil v bohatstvách Satanových.

Šieste Prikázanie

Som Vládca pozemských kráľov a žiadal som vás, aby ste sa nedopustili žiadneho nečistého skutku ani cudzoložstva. Satan zdokonalil cudzoložstvo takým spôsobom, že stratilo svoj význam ako v cirkevných radoch, tak i medzi laikmi . Moja trpezlivosť s vašími hriechmi už dospela ku koncu. Kvôli tým 18 ktorí hľadali rúhavú moc Satana a pozdvihli ju ako prápor, aby zničili Moje Božstvo a Moju Svätosť i Moju Svätú Obeť, vám hovorím: je to vaša vina, že sa bezbožní rúhajú Môjmu Menu . Poškvrnili ste Moju Svätyňu, za kňazov ste vysvätili zvrátených mužov s nízkymi vášňami, všetkých poškvrnených, ako by nemali bázeň predo Mňou.

Ak sa teda bezbožní dopúšťajú cudzoložstva a zdá sa im to prirodzené, je to pre veľkú blahosklonnosť v Mojej Cirkvi, ku ktorej dala pokyn šelma, ktorej cieľom je falšovať Pravdu. Ako to, že tak ľahko zabúdate, že vaše telá sú časťou Môjho Tela? Rád by som vás videl oslobodených od zvráteností, veď vaše telá sú chrámom Môjho Svätého Ducha . Ja, váš Boh, by som rád videl, že žijete sväto, pretože Ja som Svätý .

Tvorstvo! Keď uznáte Mňa ako svojho Boha, budete schopní uznať Môj Zákon, a teda ho plniť, ale mnohí z vás pochybili, a teraz sú vaše mŕtvoly ako odpad na tejto púšti. Ja som vám nekázal hrešiť, tak prečo svojej slobody užívate spôsobom, ktorý vašu dušu privádza do záhuby? Modlite sa ku Mne, aby som vám odpustil, inak stratíte všetko . Manželstvo je treba ctiť a udržovať vo svätosti. Som Pán a povolal som vás k životu v oddanosti, pokoji, láske a svätosti. Povolal som vás k Sebe na veky.

Povolal som vás, aby ste sa zasnúbili s Mojou Nehou a Láskou, a pokiaľ nepochopíte, že ste Moji a Mne zasnúbení, neprestanete hrešiť a dopúšťať sa voči Mne nevery. Neprestanem pre Svoje Sväté Meno používať všetkých prostriedkov, aby som vás opäť priviedol k rozumu, i keď vás musím vyvliecť von do pustiny a ukázať vám tam Svoje Sväté Srdce a Jeho Nezmerateľné Bohatstvá, aby ste spoznali nahotu a úbohosť svojej duše. Potom ako zvitok pred vami rozviniem všetko svoje Poznanie, aby ste uznali svoju vinu. Mám moc vás uzdraviť, preto poďte a ľutujte!

Siedme Prikázanie

Môj Svätý Duch vám hovorí, aby ste nekradli. Ak hovoríte, že ste Moji a ak poznáte Môj Zákon a tvrdíte, že ste v Pravde, vy, ktorí ste sa ustanovili za kňazov, rovnako dobre ako ostatní, prečo nenaučíte sami seba nekradnút? Ale vy ste sa nechali kúpiť a šikovne sledujete šelmu, 19 ktorá vás naučila zdvíhať prápor nezákonnosti. Ste zo sveta a je toho veľa, za čo vás musím odsúdiť.

Váš jazyk pyšne hlása, že robíte veľké veci, dobré veci, poctivé veci, vaša baránková maska klame i vyvolených. Ale hovorím vám: neklamte Ma, pretože viem, čo je za vašou maskou, pripravujete ľudstvu strašnú katastrofu, akú svet ešte nikdy nevidel. Vaším cieľom je zrušiť Moju Obeť 20 a nahradiť ju skazenosťou a klamstvom.

Hovoríte si Proroci, aby ste zatienili Mojich Vlastných prorokov. Nebojíte sa, že ste svoje meno vymazali z Knihy Života? Veď nerobíte nič iného, než to, že Mi kradnete milióny duší a vediete ich na smrť! Vaše divy dnes pôsobia na mnoho ľudí a ešte viac v deň, kedy sa zbavíte Mojích prorokov a porazíte ich mečom 21 . Teraz ste po zuby ozbrojení, aby ste s nimi bojovali, pretože ich svedectvo je nepríjemné vaším ušiam a ich poslušnosť Mojím Príkazom ešte viac.

Nenasledovali ani vás, ani šelmu. Zostali Mi verní a z ich úst nikto nikdy nespočul klamstvo, 22 sú to Moji Ábelovia. V očiach tohto sveta to bude vyzerať, ako že ste ich premohli, ale vaša radosť potrvá len krátko, pretože ako úder blesku na vás dopadne Moja Spravodlivosť. Zostúpim a znova do nich vdýchnem život, 23 zdvihnem ich priamo pred vašími očami ako stĺpy svetla v Mojej Svätyni, a potom sa Nebo otvorí a uvidíte Mňa.

A keď sa Ma opýtate: prečo sú tvoje bohaté rúcha karmínovo posiate? Prečo sú tvoje šaty červené, ako keby si šlapaľ vo vínnom lise? 25 Poviem vám: sám som šľapal vo vínnom lise. Z mužov Môjho ľudu so Mňou nikto nebol. Vo Svojom hneve som šľapal po Svojích nepriateľoch, nikdy Ma neprestali urážať a provokovať. Prišiel som zmiesť z povrchu zeme všetky ľudské doktríny a pravidlá, bola to otrávená strava pre vás pre všetkých a bola vám vnútená mečom, aby zneuctila Moje Božstvo a Moju Svätosť. Toto bude prvá bitka konca. Som Vznešený Jazdec, 26 Som Slovo .

Ôsme Prikázanie

Ak táto zem narieka, hynie a jej stromy už nedávajú ovocie a ich lístie vädne, je to preto, že nie ste poslušní Môjmu Zákonu. Čo som nepovedal: nevydáš krivého svedectva? A napriek tomu v srdci Mojej Svätyne, kde zostáva hrot kopie, 27 kde medzi Ábelmi sú i Kainovia, není poslušnosť tomúto Prikázaniu. Kňazi ustanovení Kainom sú teraz rozosielaní do všetkých štyroch svetových strán, nie aby svedčili o Mne ako o Zmŕtvychvstalom, ani o Mojej Obeti, ale aby zatracovali Moje Slovo tým, že potvoria Písmo 28 a hlásali svetu Falošného Krista a falošný ekumenizmus, dávali svetu prídel Racionalizmu a Naturizmu, otrávené jedlo, lož.

Vravím vám, nezvíťazia, ani nebudú vládnuť večne. Spravodlivosť zvíťazí! Nenechám vás pokračovať, pretože viem o vás všetko, ako mocou draka ustanovujete svojích vlastných kňazov a dávate ich na vysoké miesta, aby drtili a ovládali Mojich kňazov. Strhnem ťa z tvojho vysokého postavenia, padneš k nohám Mojích vlastných kňazov, Mojích svätých a anjelov a priznáš, že si otrokom šelmy... Skoro, veľmi skoro k tebe prídem ako zlodej, nečakane, a zvrhnem Lož, tvojho Falošného Krista, a znova nastolím Pravdu. Skoro prídem a rozbijem tento falošný obraz, ktorý o Mne robíte, a nútite všetky národy, aby ho uctievali. 29 Nie, nezvíťazíte!

Dcéry a synovia, vy, ktorí bezo Mňa blúdite v tejto púšti, vráťte sa ku Mne, ľutujte! Už nehrešte. Viem, že ste mnohokrát krivo svedčili pre nedostatok lásky, ale pre svoje nepriateľstvo voči Mne ste neboli pod ochranou svojho pastiera a naučení Mojím príkazom. Napriek tomu i cez vašu pýchu a nepriateľstvo k vám volám, milujem vás! A Moje odpustenie už máte isté. Poďte ku Mne, takí, akí ste, a oblečiem vás do Svojho Božstva, vrátim vám vaše božstvo, pre Svoje Sväté Meno. Chcete svedčiť? Svedčite o Mojej veľkej Láske a Zľutovaní. Chcete vydať svedectvo? Prinášajte svedectvo v Mojom Mene, Ježiša Krista, Milovaného Syna Božieho a Spasiteľa . Milujte sa navzájom, ako Ja milujem vás. Radujte sa, keď vám bola daná Moja skrytá mana a prijali ste Pečať Mojej Lásky na čelo .

Deviate a Desiate Prikázanie

Z neba som vám prikázal, aby ste netúžili po majetku svojho blížneho ani po jeho žene, ani toto Prikázanie není zachovávané, od laikov až po kňazov. Svojou Obeťou som prejavil Lásku ku všetkým tvorom na zemi a touto Obeťou som vám dal večný život a Svoje Posolstvo Lásky. Mnohí z vás kážu lásku, odpustenie, pokoru, znášanlivosť, svätosť stále znova a znova, a napriek tomu doposiaľ mnohí z vás ste schopní zabíjať, pretože nemáte to, čo chcete. Neprestávate po sebe strieľať otrávenými šípmy, pretože nemáte to, čo som dal vášmu blížnemu .

Odo dní Môjho Ábela až po dnes sa stále opakuje tento hriech. Prvý človek, ktorý závidel svojmu bratovi, bol Kain, ale o čo viac Kainov je dnes? A o koľko viac je Ezauov? Videl len svoj okamžitý prospech a nič viac, vzdal sa svojho prvorodeneckého práva, odpadol. Prečo nenasledovať príklad Ábela a jeho svätosť? Milovať znamená žiť sväto podľa Mojích Prikázaní. Ak vy, ktorí Ma dňom i nocou chválite, napriek tomu túžite po majetku svojho blížneho, prosím vás, ľutujte!

Keď sa Ma opýtate: "Ako to, že túžim po majetku svojho blížneho, ja, ktorý som všetko svoje zasvätil Tebe, svoj život a všetko, ako môžem túžiť po jeho majetku?" potom vám poviem: tvoj duch je žiadostivý ducha tvojho blížneho, a práve tých darov, ktoré som dal jeho duchovi. Diabol ti nastražil pasť, duša, nepadni! Kde začínajú vojny a bitky medzi vami v Mojom Dome, nie hlavne z duchovnej žiarlivosti? Kain niečo chcel a nedostalo sa mu toho, preto zabil Ábela. Ezau niečo chcel, a aby to získal, vzdal sa svojho práva prvorodenca .

Máte ambície, ktoré nemôžete uspokojiť, preto prehliadate šťastie svojho blížneho, aby ste ho urobili nespokojným, alebo idete a ste s tým zabíjať. Skutočne vám hovorím, ak mátev srdci hokosť či žiarlivosť, alebo sebecké ambície, nikdy sa nepokúšajte zakryť pravdu klamstvom, pretože kdekoľvek nájdete žiarlivosť a ctižiadostivosť, nájdete nesúlad, pokrytectvo a vlažnosť. Nehrešte ďalej, ľutujte! A nedajte sa ovplyvniť tými, ktorých ustanovil falošný prorok a sú obyvateľmi Satanovho príbytku. Nepočúvajte ich.

Skoro zostúpim so Svojím Trónom medzi vás, preto poďte a ľutujte, pokiaľ je ešte čas. Poďte, vy, ktorí kolíšete a váhate medzi dobrom a zlom, a ktorí sa vkrádate do domu svojho blížneho, aby ste zapôsobili na nerozumné ženy, ktoré sú posadnuté svojími hriechmy a robia jednu hlúposť za druhou v snahe sa poučiť, ale nikdy nemôžu prísť k poznaniu Pravdy. 30 Uvedomte si, ako úboho vyzeráte a chápte správne Moje výčitky, uvedomte si, ako vás milujem .

Pracujte pre Moju Slávu a nedívajte sa napravo ani naľavo, pretože keď sa pozriete doľava, uvidíte dravých vlkom, pripravených vrhnúť sa na vás a rozdriapať vás na kusy, a keď sa pozriete doprava, uvidíte jamu, vykopanú pre vás, aby ste do nej spadli. Nech je vaša generácia šťastná s tým, čo som vám dal, a deľte sa, ako Ja sa delím s vami. Môj Oheň sa blíži a ach, toľko z vás bude nepripravených, pretože vaša éra neverí, oni Ma nectia, nedúfajú ani Ma nemilujú. Vaša generácia nahradila Pravdu a Moje Prikázania rúhaním. Není medzi vami lásky. Nežijete životom lásky, ani ste nepochopili, čo znamenajú slová "Počiatok Múdrosti je Bázeň Božia".

Ak máte bázeň predo Mňou, ste požehnaní; ak máte bázeň predo Mňou, môžete dôjsť k dokonalosti; ak budete mať predo Mňou bázeň, napojím vás Svojím sladkým Vínom a naplním Svojími plodmy; ak budete mať bázeň predo Mňou, budete žiť v Mieri; ak budete mať predo Mňou bázeň, Múdrosť príde až k vaším dverám; ak budete mať bázeň predo Mňou, budete horlivo poslušní Mojím Prikázaniam a nezmeníte na Nich ani čiarku. Preto vám všetkým doporučujem: nežijte dvojakým srdcom. Napojte svoju dušu Mojou Božskou Milosťou teraz, pokiaľ je ešte čas; ľutujte, pokiaľ je čas; vráťte sa ku Mne, pokiaľ je čas. Nehromaďte svoje viny. Beda oným zatvrdnutým dušiam, ktoré nechcú počuť tieto posledné varovania, čo budú robiť pri Mojom Návrate? Je o Mne známe, že som Verný a Pravý, 31 a hovorím vám, Spravodlivosť zvíťazí .

Nepodliehaj zmätku, Moje dieťa. Nediv sa tomu, čo som ti dal napísať, pretože bolo predpovedané, že vo vašej dobe bude Moja Cirkev zradená človekom, ktorý patril ku Mojím Vlastným práve tak ako Judáš, a Jej odpadlíctvo výjde z Nej samotnej. Budem zradený tými, ktorí so Mňou sedeli za stolom, ktorí ku Mne patrili, ktorí so Mňou pili a jedli. Ale teraz už veľmi skoro bude odhalené všetko, čo je skryté, a bude objasnené, čo som povedal v metaforách a podobenstvách. Chudobným odhalím Svoje príslovia a prirovnania. Skôr než pominie táto generácia, Svojou Mocou a Slávou zvrhnem Falošného Proroka.

Všetko, čo hovorí Písmo, sa musí splniť do písmena, preto som všetko napísal, aby ste po preskúmaní týchto Posolstviev pochopili pravosť každého písmena a že sú to Moje Vlastné Slová, dané z Mojej Milosti vám všetkým. Prišiel som oživiť umierajúci plamienok lásky skôr, než ho falošný prorok úplne sfúkne, 32 áno, plačem. Býva v Mojom Dome, a namiesto aby Mi podával vonné dary a obete, nahradzuje ich všemožným zlom, ktoré mu podáva Zlý: nečistotou, promiskuitou, nespravodlivosťou, neposlušnosťou Môjho Zákona, skazenosťou a opojením krvou Mojích prorokov, Mojích Vlastných. Bez prestania posielajú jeho ústa chvastanie a rúhanie do všetkých štyroch svetových strán, falošné požehnania a pravé kliatby vychádzajú z týchto úst .

Viem o ňom všetko, poznám jeho vnútro a hovorím vám, nikdy nedôjde na miesto pokoja. Ja, Pán, ti dám, Moje dieťa víziu toho, kto má na sebe krv mnohých, a tých, ktorí ho uctievajú. Zostaň bdelá, modli sa po všetok čas o silu, aby si Mi zostala verná. Počuj Mňa: hriechy tohto Rebela dosiahli až k Nebu a vyburcovali celú Moju Spravodlivosť, nasledovanú Nekonečným Plameňom Mojej Duše, že ho musím odsúdiť (zatratiť) a celý jeho klan. Môj Otec ich stvoril s radosťou a s veľkou Láskou a Ja som ich miloval a obetoval som sa, aby som vykúpil nielen spravodlivých, ale i nespravodlivých. Dal som za nich Svoj Život, ale on a jeho klan sa obrátili proti Mne s plným vedomím, že ničia svoju vieru 33 a rušia Moju Zmluvu na veky.

Jeho úmyslom je prekrútiť Písmo od začiatku do konca a urobiť z Môjho Slova, Pravdy, Múdrosti, a z reči Môjho Kríža zuniaci cimbal, rozumovú teóriu, filozofickú teóriu, opičiu múdrosť, a týmito prázdnymi náukami živiť dav a viesť ich na smrť. Pyšnými ústami pitvorí Radostnú Zvesť, Moje Zmŕtvychvstanie a celé Moje Božstvo. Ach! Doba vášho obchodovania už skoro končí, kupci, ktorí vám dodávali tovar najlepšej kvality, klesnú ku dnu a ľudia budú zdesení vaším osudom.

Dcéra, čítaj Ezechiela 28! Nadutý pýchou si povedal: "Som Boh, sedím na Božskom tróne, obklopený moriami." Ale si človek, a nie Boh, považuješ sa za rovného Bohu. Si múdrejší než Daniel, žiadny iný mudrc není ako ty. Svojou múdrosťou a rozumnosťou si nazhromaždil veľké bohatstvo, zlato a striebro máš vo svojích pokladniciach. Obratným obchodovaním stále rástlo tvoje bohatstvo, a tým spyšnelo tvoje srdce.

Pretože sa považuješ za rovného Bohu, dobre, privediem na teba cudzincov, najkrutejších z národov. Vytasia meč proti tvojej ušľachtilej múdrosti, pošpinia tvoju slávu, zvrhnú ťa do jamy a zomrieš násilnou smrťou uprostred morí. Budeš sa ešte predvádzať ako Veľkňaz odetý do striebra a zlata? Budeš ešte hovoriť "som boh, Prorok" tvárou tvár svojím vrahom? Nie, si človek, a nie Boh, v zajatí svojích vrahov! A zomrieš ako bezbožník rukou cudzincov.

Bol si kedysi vzorom dokonalosti, plný múdrosti, dokonale krásny. Bol si v Edene, v záhrade Božej, v Srdci Mojej Svätyne, ale tvoje čulé obchodovanie ťa naplnilo násilím a hriechom. Skazil si svoju múdrosť pre svoju nádheru. Množstvom svojích vín, nepoctivosťou svojho obchodovania si znesvätil Moju Svätyňu." Potom čítaj Zjavenie 18 .

Knieža tohto sveta bude skoro zvrhnuté, druhá šelma, Falošný Prorok, "veľkňaz", kopie, šakalovia, všetko jedno a to isté. To je on, kto sa po zuby ozbrojil, aby bojoval proti Môjmu Zákonu 34 a proti Mojím prorokom. 35 On a jeho klan sú šakalovia, o nich som hovoril v predchadzajúcich Posolstvách. Už ma to unavuje, on a celý jeho klan, a nemám záľubu v trestaní. Chcel som ich spasiť, adoptovať ich za Svojích synov, ale nechali sa kúpiť bohatými kupcami, ktorí padnú spolu s nimi. Vnímaj Môj smútok, vnímaj Môj žiaľ, vnímaj Moju bolesť, sú to modloslužobníci peňazí .

Môj Bože, poď a odpočiň si v srdciach Svojích Ábelov, tých, ktorí ťa skutočne milujú. Možno je ich len niekoľko, ale sú to Tvojí svätí, ktorí obstoja v skúškach, sú to ľudia, ktorí Ťa milujú, sú to tí, ktorí sú verní vo viere, sú to Tvoji priatelia, sú Tvojím prvým ovocím a lož nikdy neprešla cez ich ústa. Obetujem Ti ich, aby si si v nich mohol odpočinúť.

Zložím Svoju Hlavu v srdciach Svojích oddaných detí (svätých vašej doby). Poď, miluj Ma, uteš Moje Srdce a konaj zadosťučinenie za tých, ktorí odvádzajú celé národy od Mojej Lásky tým, že stavajú múr medzi Mňou a Mojími deťmi. Nikdy som žiadnej duši neodoprel Svoju Lásku. Modli sa, Moja Vassula, bez prestania. Mnohí budú modlitbou očistení, mnohí budú zachránení obeťami a pôstom. Neotáľaj, čas nalieha . Dobroreč Mi viacej, odstraňuj skazenosť sveta tým, že Mi budeš preukazovať viacej lásky. Ach, Vassula, Moja dcéra, teš Ma a hovor Mi tieto slová:

Ježišu, uč ma milovať Ťa nežne.
Daj túto milosť tým, ktorí Ťa nemilujú
a nepoznajú Spaľujúcí Oheň
Tvojho Svätého Srdca. Amen.


1 Gn 3,5
2 Zj 13 ..čierna šelma predstavuje slobodomurárov. Druhá šelma znamená cirkevné slobodomurárstvo
3 viď posolstvo z 30.1.1988
4 falošného Krista. New Age učí falošnému náboženstvu. Satan sa opičí po Bohu
5 Boh mi dal ich mená
6 čierne omše
7 falošného Krista
8 nasledovať Krista znamená byť taktiež ukrižovaný

9 ale točia sa okolo moci šelmy, chvastajúci sa svojou znalosťou Môjho Zákona
10 lóže slobodomurárstva
11 Sir 7,27-30
12 Žl 7,12-16
13 tu Ježiš volá k falošným prorokom v maske baránkovej
14 tí, ktorí kedysi boli verní, sa "zapredali Satanovi a nasledujú šelmu"
15 murárske lóže
16 to znamená: Boh zničí tieto lóže
17 Zj 2 3,17
18 Ježiš sa znovu zmieňuje o tých, ktorí uctievajú šelmu
19 nasledovníci šelmy sú falošní proroci
20 Dan 12,11 - to znamená Sv. Prijímanie
21 Zj 11,8
22 Zj 14, 5
23 Zj 11,11
24 narážka na Mt 24, 19-20
25 Iz 63,2
26 Zj 19,11
27 falošný prorok
28 sekty New Age sa opičia podľa Písma
29 Zj 13,16: sekty New Age vyrastajú zo slobodomurárstva
30 2 Tim 3,6-8
31 Zj 19,11
32 Ježiš plakal
33 Ježiš opäť plakal
34 alebo proti Mojžišovi
35 alebo proti Eliášovi

Žiadne komentáre: