Conchita vyprovokovala Pannu Máriu k vysloveniu tejto informácie otázkou, ktorú jej položila. Bola inšpirovaná slovami, ktoré počula pred extázou. "Mercedes (spisovateľka prítomná v Garbandale) hovorí, že podľa Malachiášovho proroctva, týkajúceho sa pápežov, ostávajú už len dvaja." Panna Mária ju opravila, že budú ešte traja, nie dvaja. Potom nastane koniec časov.

Od tohto prorockého prehlásenia sa Conchita nikdy nedištancovala. Naopak, opakovala ho písomne a ústne tak často, koľko bolo treba. Naviac vždy znova a znova uisťovala, že po pontifikátoch troch pápežov nasledujúcich po Jánovi XXIII. nemá prísť koniec sveta, ale koniec časov a tiež to, že nechápe rozdiel.

Od roku 1963 sme teda z Garabandalu celkom jednoznačne upozornení na to, že podľa neúprosných hodín histórie nastávajú rozhodujúce okamihy, možno posledné. V týchto okamihoch nám však budú dané mimoriadne príležitosti ku spáse. Bude to už spomínané Varovanie a Zázrak s trvalým znamením, ktorý sa odohrá v Garabandale, ešte za života vizionáriek, ktoré majú momentálne 59 rokov.

Po Jánovi XXIII. boli títo pápeži: Pavol VI., Ján Pavol I., Ján Pavol II. Takže pápež Benedikt XVI. je už pápežom obdobia, zvaného "koniec časov". Je možné , že udalosti Varovanie a Zázrak, sa uskutočnia už za jeho pontifikátu .

Posolstvo o troch pápežoch nehovorilo o tom, že po Jánovi XXIII. budú už iba traja pápeži a už žiaden iný, ale o tom, že po troch pápežoch nastane "koniec časov." Pápeži však budú až do konca sveta, do druhého príchodu Ježiša Krista na tento svet.

Nechajte sa učenlivo viesť mnou, synovia moji milovaní. V tejto poslednej noci roka sa vhĺbte do modlitby a počúvajte slovo vašej nebeskej Matky, prorokyne posledných čias.

Nestrávte tieto hodiny v hluku a v mrhaní, ale v tichu a uzobranosti v rozjímaní.

Už viackrát som vám oznámila, že sa približuje koniec čias a príchod Ježiša v sláve. Teraz vám chcem pomôcť, aby ste pochopili znamenia, opísané vo Svätom písme, ktoré ukazujú, že jeho slávny návrat je už blízko. Tieto znamenia sú jasne ukázané v evanjeliu, v listoch sv. Petra a sv. Pavla a uskutočňujú sa v posledných rokoch.

* Prvé znamenie je rozšírenie bludov, ktoré privedú k strate viery a k odpadu.

Dajte si pozor, nenechajte sa oklamať. Pretože mnohí sa budú snažiť oklamať veľa ľudí. Prídu falošní proroci a budú mnohých klamať. (por. Mt 24, 5-9)

Deň Pánov nepríde prv, ako sa uskutoční veľký odpad. (por. 2 Sol 2, 3)

Prídu medzi vás falošní učitelia. Oni sa budú snažiť rozšíriť hrozné klamstvá a budú sa stavať dokonca aj proti Pánovi, ktorý ich zachránil. Mnohí ich budú počúvať a budú žiť ako oni, nemorálny život. Pre ich vinu bude kresťanská viera odsúdená. Z chamtivosti vás budú vydierať úlisnými slovami. (por. 2 Pt 2, 1-3)

* Druhé znamenie je vypuknutie vojen a bratovražedných bojov, ktoré donesú nadvládu násilia, nenávisti, všeobecné ochladnutie lásky, zároveň sa budú stále častejšie vyskytovať prírodné katastrofy, ako epidémie, nedostatok, záplavy a zemetrasenia. Všetko toto bude len začiatok utrpenia.

Zlo bude natoľko rozšírené, že láska mnohých ochladne. Ale Boh zachráni toho, kto vytrvá až do konca. (por. Mt 24, 6-12)

* Tretie znamenie je krvavé prenasledovanie tých, ktorí zostávajú verní Ježišovi a jeho evanjeliu a vytrvávajú silní vo svojej viere. Medzitým evanjelium bude ohlasované v každej časti sveta.

Budete uväznení, prenasledovaní a zabití. Budete nenávidení všetkými kvôli mne. Preto mnohí z vás opustia vieru, budú sa nenávidieť a budú udávať jeden druhého. Ale najprv evanjelium Božieho kráľovstva bude hlásané celému svetu, všetci ľudia ho budú musieť počuť. Až potom príde koniec. (por. Mt 24, 9-10)

* Štvrté znamenie je strašné znesvätenie, spôsobené tým, ktorý odporuje Kristovi, to jest antikristom. Vstúpi až do svätého Božieho chrámu a sadne si na jeho trón, nechajúc sa oslavovať ako Boh.

Ten, ktorý sa postaví proti všetkému tomu, čo ľudia budú uznávať a nazývať Bohom. Zloba príde s mocou satana, s celou silou falošných zázrakov a falošných proroctiev. Bude používať každý prostriedok klamstva, aby konal zlo. (por. 2 Sol 2, 4-9)

Jedného dňa uvidíte na svätom mieste toho, ktorý spôsobil to strašné znesvätenie. Prorok Daniel o ňom hovorí. Kto číta, pochopí. (por. Mt 24, 15)

Choď, Daniel, tieto slová sú skryté a zapečatené až do konca vekov. Mnohí budú očistení, ostanú nevinní, nedotknutí, ale tieto klamstvá budú pokračovať a šíriť sa ďalej. Nikto bezbožný nebude môcť vytušiť tieto veci, ale múdri ich pochopia.

Doba, odkedy bude zrušená každodenná obeta, bude odsúdená k strašnému zúfalstvu, ktoré bude trvať tisícdvestodeväťdesiat dní. Blažení, ktorí budú čakať s trpezlivosťou a dosiahnu tisíctristotridsaťpäť dní. (por. Dn 12, 9-12)

Svätá omša je každodennou obetou, obeta čistá, ktorá je obetovaná Pánovi vo všetkých končinách nepretržite od východu až do západu slnka.

Obeta omše obnovuje obetu Ježiša na Kalvárii. Sledovaním protestantskej doktríny sa hovorí, že sv. omša nie je obeta, ale je len svätá večera, teda spomienka na to, čo Ježiš urobil na svojej poslednej večeri. A tak sa bude ponímať slúženie svätej omše. V tomto zrušení každodennej obety spočíva strašné znesvätenie, spôsobené antikristom, ktorého trvanie bude asi tri a pol roka, teda tisícdvestodeväťdesiat dní.

* Piate znamenie sú neobyčajné javy, ktoré sa dejú na nebeskej oblohe.

Slnko sa zatmie, mesiac stratí svoj jas, hviezdy padnú z neba a mocnosti neba sa zachvejú. (por. Mt 24, 29)

Slnečný zázrak, ktorý sa stal vo Fatime počas môjho posledného zjavenia, chce vám ukázať, že ste teraz vstúpili do časov, v ktorých sa stanú tieto udalosti, ktoré vás pripravia na návrat Ježiša v jeho sláve.

Vtedy uvidíte na nebi znamenie Syna človeka. Všetky národy zeme budú plakať a ľudia uvidia Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s veľkou mocou a slávou. (por. Mt 24, 30)

Moji milovaní synovia, zasvätení môjmu Nepoškvrnenému Srdcu, chcela som vás upozorniť na tieto znamenia, ktoré vám Ježiš vo svojom evanjeliu ukázal, aby vás pripravil na koniec časov, pretože ony sa už uskutočňujú vo vašich dňoch.

Rok, ktorý sa končí, a ten, ktorý sa práve začína, tieto sú súčasťou času veľkého súženia, počas ktorého sa šíri odpad, množia sa vojny, stávajú sa na mnohých miestach prírodné katastrofy, zintenzívňujú sa prenasledovania, zvesť evanjelia sa prináša všetkým národom, zvláštne javy sa ukazujú na nebi a stále viac sa približuje okamih plného zjavenia sa antikrista.

Teda pozývam vás, aby ste ostali silní vo viere, istí v nádeji a horúci v láske.

Nechajte sa viesť mnou a zhromaždite sa všetci v bezpečnom útočišti môjho Nepoškvrneného Srdca, ktoré som vám pripravila práve pre tieto posledné časy. Čítajte so mnou znamenia vášho času a žite v pokoji srdca a v dôvere.

Ja som stále s vami, aby som vám povedala, že tieto znamenia vám ukazujú s istotou, že je blízko koniec časov s návratom Ježiša v sláve.

Od figovníka sa naučte podobenstvo: Keď jeho ratolesti vyrašia prvé listy, viete, že leto je blízko. Tým istým spôsobom teda, keď uvidíte diať sa tieto veci, pochopíte, že váš čas oslobodenia je blízky. (por. Mt 24, 32-33)