utorok 10. júna 2008

Vassula rozpráva o Posolstvách

Boh vyučuje


Než budem pokračovať, rada by som sa s vami podelila o jedno posolstvo, v ktorom k nám Ježiš Kristus volá:

Synovia a dcéry, ste potomstvom Najvyššieho, pochádzate od Zvrchovanosti a Nádhery, patríte Nám, patríte Nebu. Ste z Kráľovského rodu. Tak prečo, prečo počúvate hlas beštie? Ste požehnaní k Našemu Obrazu, a nie k obrazu beštie. Všetci ste určení k tomu, aby ste kráčali v Nádvoriach Všemohúceho. Dovoľte Mi teda, aby som vás odel Svojou Nádherou. Otvorte svoje srdcia a ja vás zachránim.
Takto znelo jedného dňa Ježišovo volanie. Nikdy by sme nemali zabúdať, že naším otcom je Kráľ a že máme jednať sväto. A znova vám chcem povedať: Na počiatku Otec povedal: "Chcem, aby si Ma milovala." Odpovedala som: "Milujem Ťa" - veď je to Boh - "milujem Ťa." Ale On povedal: "Miluj Ma viac. Budem ťa učiť, aby si milovala, ako Ja chcem, aby si Ma milovala. Chcem, aby si so Mnou bola v dôvernom priateľstve, avšak nikdy nezabúdaj, že Ja som Svätý." Žiadal teda dve veci, a žiada ich od každého z vás: Chce, aby ste s Ním boli v dôvernom priateľstve. Chce, aby ste k Nemu utekali ako dieťa a hovorili s Ním jednoducho, so srdcom prostým. Avšak nikdy nezabúdajte, že On je Svätý - a tak sa uskutočňuje bázeň Božia. Bázeň Božia je počiatkom múdrosti. Bázeň Božia je korunou múdrosti. A prostredníctvom múdrosti, prostredníctvom svetla múdrosti budete schopní porozumieť Bohu a poznať Ho. K čomu je to dobré? Hovoriť o Bohu, čítať o Bohu - to áno, ale 'poznať' Boha dôverne - to nie. A pritom je to jeden z najväčších pokladov, ktorého sa nám môže dostať - poznať Boha a rozumieť Mu. A budete schopní poznať Boha a rozumieť Bohu pomocou skutočného obrátenia , pretože kajúcnosťou-obrátením sa zbavujete seba samých. Musíte konať pokánie, zbavovať sa seba samých, umierať sami sebe. Musíte sa odpútať od hmotných vecí. Čím viac priestoru Duchu Svätému dáte, tým viac sa Duch Svätý bude vo vás vylievať a naplní vás Svojou Láskou, prestupí vás a vy budete vlastniť Boha.

Rada by som sa s vami podelila o posolstvo, ktoré dal Duch Svatý:

Iba vo Mne sa dá nájsť sloboda a láska, a napriek tomu Ma vaše pokolenie odmieta, lebo Ma nechápe. Hľa, som ako úrodná pôda - poďte a zasievajte svoju žatvu do Mňa a zožnete Večný Život a Raj bude vaším domovom; poďte ku Mne bez otáľania a Ja vás urobím bohatými skrze vašu chudobu, silnými skrze vašu slabosť, horlivými a vernými skrze vašu zvrátenosť, živým Oltárom Našej Trojedinečnej Svätosti skrze vašu ničotu. Ja som neustálou Modlitbou vo vás, a v čom máte nedostatok, Ja doplňujem. Som vždy dostupný chudobným a prostým. Príďte a zmocnite sa Ma. Poďte a vlastnite Ma a Ja vás stvárnim ku Svojej Svätosti. A podám vám Svoje Neoceniteľné dary, urobím vás časťou Nás a jedným z Nás. Vy, ktorí prichádzate z púšte, poďte, zostúpte do Mojích hlbokých vôd a Moje vlny vás obmyjú a občerstvia. Nebojte sa Ma! Nepočuli ste, Moji priatelia, že zmením suchú zem na more? - lebo na vás z neba vylejem Svoje dary a milosti. Práve tak ako nebesia chŕlia dážď v Prítomnosti Našej Trojedinečnej Svätosti, tak vlejem Svoju Prítomnosť na celé ľudstvo. Odstraním všetko, čo bránilo, aby som k vám prišiel.
To znamená, keď sa zbavíme seba samých, On vyplní priestor vnútri nás Ním, ktorého ste nazývali 'nedosiahnuteľným'. To je Duch Svätý. Kedysi ste si o Ňom mysleli, že je nedosiahnuteľný, že Ho nemôžete dosiahnúť. Ale veď Ho môžete dosiahnúť, keď sa zbavíte seba samých. Môžete sa Ho zmocniť.
Duch Svätý bude svetlom vaších očí, dôvodom vášho bytia, záchvevom vášho srdca, hlasom vašej reči. Duch Svätý bude vaším smiechom a vašou radosťou, Duch Svätý bude kráľovskou ozdobou vašej duše. Bude strážcom vášho ducha, bude vaším bratom, vašou sestrou a vaším verným priateľom. Bude vašou slávnosťou, vaším Amen k amen, vaším skrytým pokladom, perlou, vašou Piesňou piesní. Bude vašou Zasľúbenou zemou a základom všetkých čností, do ktorých vpíše Svoje Sväté Meno.

Keď ku mne prišiel Ježiš Kristus, opýtal sa: "Ktorý dom je dôležitější, tvoj alebo Môj?" Odpovedala som: "Tvoj." A On povedal: "Oživ Môj Dom. Skrášli Môj Dom. Zjednoť Môj Dom." Namietla som: "A ako? Veď ja neviem nič." A Ježiš: "Ale Ja chcem to tvoje 'nič'. Skrze tvoju ničotu ukážem Svoju Moc, a že JA SOM. Umri teda sama sebe." A to žiada po každom z vás. To znamená: "Stíš svoj hlas, aby ste počuli Môj Hlas. Skloň svoju hlavu, aby bolo vidieť Moju Hlavu. Úplne sa zníž, aby som ťa mohol pozdvihnúť. Dovoľ Môjmu Svätému Duchu," hovorí Ježíš, "aby ťa prestúpil a premenil tvoju dušu z púšte na záhradu, v nej budem mať v tebe miesto pre Svoj odpočinok. Dovoľ Môjmu Svätému Duchu, aby premenil tvoju dušu na palác, kde budem Kráľom a budem nad tebou kraľovať. Dovoľ Môjmu Svätému Duchu, aby premenil tvoju dušu na nebo, kde ma budeš v tomto nebi oslavovať." Čo teda Ježiš od nás žiada, je, aby sme sa umenšovali, takže budeme naplnení Svetlom Ducha Svätého a potom naše činy budú Božie činy. Budeme vidieť Svetlom Ducha Svätého, budeme hovoriť ako Boh, a potom môžeme hovoriť: Ja kráčam s Bohom. A môžeme s Bohom vládnuť, i keď sme ešte na zemi. Chce, aby sme dosiahli dokonalosti, ale musíme pre to urobiť mnohé kroky.
Zámerom tohto posolstva je jednota. Ježiš mi dal vidieť tri železné tyče stojace vedľa seba. A dal mi pochopiť, že prvá tyč predstavuje rímskokatolícku Cirkev, druhá pravoslávnu a tretia protestantov. Keď som spozorovala toto videnie, dostala som strach. Hovorila som si: Nie, nie, nie, nie. Ježiš ma teraz chce zapliesť do cirkevných problémov, ale ja sa do ich problémov miešať nechcem. Chcela som pred týmto videním utiecť. Vzala som si teda auto a odišla som. Nakupovať. Jonáš použil loď, aby ušiel, ja auto. Nechcela som zostať. Videnie mi stále zostáva pred očami, i keď idem nakupovať: Je v mojom vnútri a trvá. Nemohla som sa ho zbaviť. A začula som Ježiša, ako volá: "Žiačka, povstaň! Upadla si! Povstaň a nes Môj Kríž Jednoty!" "Však ti ho pomôžem niesť." Išla som teda domov. Ježiš potom povedal: "Nakresli tie tri tyče." Nakreslila som ich. A On: "Teraz chcem, aby si napísala: Pokiaľ sa tie tri tyče nezohnú v pokore a láske, ako inak ich prinútime, aby sa ohli tak, že sa ich hlavy stretnú? Len keď tie tyče zohnú svoje hlavy, budú sa môcť stretnúť v jednote. - Tri! Nie jedna, nie dve, ale všetky tri."

To bolo prvé posolstvo o jednote. Krista rozdelenie veľmi uráža, pretože rozdelenie je pohoršením. Nepochádza od Boha. Boh spojuje, satan rozdeľuje. Dnes teda žijeme v hriechu. A toto rozdelenie oslabuje Cirkev. Oslabuje Cirkev natoľko, že ľudia, veriaci ľudia Cirkev opúšťajú. A dnes je doba veľkého odpadlíctva. Toto odpadlíctvo je všeobecné. Ježiš hovorí, že sa o tom všetkom zmieňuje Písmo. O tomto odpadlíctve je zmienka v mnohých častiach Písma. Jeden úryvok sa nachádza v 2. liste Solúnčanom v 2. kapitole. Svätý Pavol hovorí o Konci časov. Teraz sme na Konci časov, totiž na konci jednej epochy; nejedná sa o koniec sveta. O tejto dobe svätý Pavol hovorí: "Spoznáte ho podľa dvoch znamení: prvým bude veľké odpadlíctvo a druhým duch vzbury." Duch vzbury je duch antikristov. Je mnoho ľudí, ktorí sú antikristi: ateisti, odpadlíci, rebelovia. To je doba, v ktorej dnes žijeme. A preto zasahuje Boh, ktorý je milujúcim Otcom. Zasahuje, a nikto Mu nemôže zabrániť, aby hovoril. Prichádza, aby ľudí zachránil. Boh dnes hovorí, ale len málo ľudí počúvá! A tí, ktorí počúvajú, často čítajú posolstvá, ale nežijú posolstvá. Boh od nás žiada, aby sme žili posolstvá, nie iba aby sme ich čítali. Náš Otec nám sľúbil 'druhé Turíce' - aby nás obnovil, aby obnovil Cirkev, aby obnovil svoje stvorenie. Tak to stojí v Písme, v 21. kapitole Zjavenia sv. Jána. Keď po mne Ježiš chcel, aby som čítala 21. kapitolu Zjavenia sv. Jána, a keď ma volal, nepovedal: Vassula, poď a píš. Tak to nepovedal, ale: "Mesto! Poď a píš." Zadivila som sa: Mesto? Prečo nie. Boh predsa prebýva v Meste a my sami môžeme byť tým mestom, môžeme byť svätyňou, môžeme byť Jeho záhradou, Jeho palácom, môžeme byť Jeho nebom! Môžeme byť Jeho mestom. Môžeme byť Jeho Jeruzalemom. Zjavenie sv. Jána hovorí: Príde doba, keď všetko bude obnovené a bude nová zem a nové nebo. A mesto Jeruzalem bude obnovené, pretože v ňom bude prebývať Boh. Keď Ježiš vysvetľoval Zjavenie sv. Jána, povedal: "Tie nové nebesia budú v tvojom vnútri, aj keď teraz je v tebe čierna noc. Ale až príjmeš Ducha Svätého, Tvoje vnútro bude žiariť ako svetlo stovky súhvezdí. A nová zem? Keďže si bola púšťou, staneš sa rajom, pretože Duch Svätý vloží svoje Semeno do teba. Nastane taká premena, že dosiahneš zbožštenie a budeš mať účasť na Božskom Bytí." To bude dielo Ducha Svätého, a to je naša nádej. Nové Turíce, alebo 'druhé Turíce' už začali! Ale ja som to spočiatku nechápala. Je tomu ako s osobou, ktorá je duchovne úplne mŕtva a jej smrteľný zápach dostúpil až neba. Božie Milosrdenstvo teda zosiela na túto mŕtvolu svojho Svätého Ducha, vdychuje do nej dych vzkriesenia, pozdvihuje ju a zapaľuje ohňom Ducha Svätého, takže sa stáva svedkom, apoštolom Koncu časov. Tá osoba prijala druhé Turíce. Existuje potom rozdiel medzi touto osobou a veriacím, ktorý "len" chodí do kostola, pretože tá osoba je zapálená Duchom Svätým a darí sa jej priťahovať ďalších ľudí do Božej svätyne. Dnes je mnoho tých, ktorí už prijali tieto druhé Turíce. Je to individuálne a je to nádej pre obnovu Cirkvy.

Teraz vám popíšem niekoľko skúseností s Ježišom, so spôsobom, ako vyučuje: Jednoducho. Boh není zložitý, to my Ho komplikujeme. Boh je prostý. Jedného dňa ma Ježiš volá a hovorí: "Máš hlad?" Odpovedala som: "Áno, trochu." A On: "A stále hlad maj - po Mojom Chlebe." Namietla som: "Ale, Ježišu, hovorila som o inom chlebe." Ježiš povedal: "Ja viem. Čo je dôležitejšie? Tvoj chlieb alebo Môj?" Odpovedala som: "Oba." Ale On povedal: "Tvoj chlieb ti nevydrží navždy, ale Môj chlieb je naveky." Inokedy, keď som Otcovi odovzdala svoju vôľu a po mnohých a mnohých očisťovaniach, týždeň po poslednom očisťovaní, som Bohu povedala: "Jahve, vezmi si ma, očisťuj ma a rob so mňou, čo chceš," vtedy som sa úplne vzdala svojej vôle. Potom, o týždeň neskôr, prišiel Otec a opýtal sa: "Máš niečo, čo by si Mi mohla dať?" Odpovedala som: "Áno." Ale On povedal: "Čokoľvek dobrého Mi dáš, všetko pochádza odo Mňa. Máš teda niečo svoje, čo by si Mi mohla dať?" Povedala som: "Áno, možno..." Ale On povedal: "Nie, pretože čokoľvek dobrého si Mi doteraz dala, pochádza predsa odo Mňa." Povedala som: "Podľa Teba teda sama zo seba nemám nič dobrého, čo, by som ti mohla dať?" - "Nie. Nič." Pokračovala som: "Ale ja o niečom viem! Ja niečo mám, čo Ti môžem dať a čo sa Ti bude páčiť!" To Boha pobavilo. Povedal: "Áno? A čo je to?" Odpovedala som: "Namaľujem ikonu a dám Ti ju! A bude sa Ti páčiť." Ale On povedal: "Dar umenia som Ti dal taktiež Ja." Povedala som: "Nemám teda nič!" - "Ale áno: tvoju vlastnú vôľu. Daj mi ju!" - "Moju vôľu?" opýtala som sa: "Ale veď som Ti ju dala už pred týždňom." - "Áno," povedal, "to áno. Ale Ja si to prajem počuť každučký deň."
Pamätajte: každý deň.

Nemala som vo zvyku žehnať jedlo. Raz som si pripravovala pokrm. Bola som sama a začala som jesť. A ako som jedla, objavil sa Kristus a díval sa na mňa. Povedal: "Chutí ti?" Odpovedala som: "Áno." - On nato nič nehovoril. Jedla som teda ďalej. On povedal doslova: "Nechceš, aby som to požehnal?" Povedala som: "Áno, prosím." Požehnal teda ten pokrm a zostal až do konca, pokiaľ som nedojedla. V tú chvíľu som dobre vedela, čo po mne chce. Povedala som: "Ďakujem Ti za to jedlo." Tak som sa naučila, že mám prosiť, aby mi Ježiš žehnal jedlo.
Chcem vám taktiež ukázať, ako je Kristus naším Svätým Spoločníkom, naším Priateľom, naším Spasiteľom a Vykupiteľom: Je nám Všetkým! Ale Kristus je pritom tak prostý, tak mierny!
Popíšem vám ešte jednu malú udalosť. Raz, keď som mala hlad, som zároveň vedela, že ma Ježiš bude čoskoro volať, aby som písala. A keď ma volá, býva to niekedy na šesť, niekedy na osem hodín. Išla som hneď do kuchyne, aby som rýchlo niečo pojedla, skôr ako ma Kristus zavolá. A pritom som si pre seba povedala: Mám hlad ako vlk! A vtom som začula Krista, ako hovorí: "Po mojom Slove?"
To je teda príklad, ako je Kristus prostučký.

Chcem s vami taktiež hovoriť o ustavičnej modlitbe, modlitbe bez prestania, pretože to je veľmi dôležité: Modliť sa bez ustania. Keby som vás žiadala, ako Kristus požiadal mňa: "Chcem, aby si sa modlila bez ustania," povedali by ste: To je nemožné! Veď musím pracovať, riadiť auto, musím spať, variť... - je teda nemožné, aby som sa neustále modlila! Keď teda Ježiš prišiel a požiadal ma, aby som sa modlila bez ustania, odpovedala som: "To je nemožné. Musím sa starať o domácnosť... - proste sa nemôžem stále modliť." Ale Ježiš povedal: "Ach, Vassula, ako ťa ľutujem, že nechápeš. Modliť sa bez ustania - to neznamená kľačať na kolenách dvadsaťštyri hodín denne. Tak to nechcem. Modliť sa bez ustania znamená modliť sa i bez slov: keď tvoje srdce po Mne žízni, po Mne túži po celý deň - keď tvoje srdce celý deň priahne po Mne, ktorý Som tvojím Bohom. To je potom ustavičná modlitba! Súčasne budeš žiť najväčšie prikázanie, ktoré je: milovať Boha z celého srdca, zo všetkých síl a z celej duše."
A takej lásky k Bohu sa dosahuje kajúcnosťou.

Svojich dvoch synov som zasvätila Panne Márii. Spočiatku som totiž nepodnikala žiadne cesty, aby som svedčila o Ježišovi. Ale po troch rokoch si Ježiš prial, aby som s cestovaním začala. Otvoril takpovediac dvere, že ma pozývali ďalšie krajiny, a tak umožnil, aby sa posolstvo Skutočného Života v Bohu šírilo. Robila som si veľké starosti o jedného zo svojich synov, pretože v škole moc neprospieval. A tak som povedala Panne Márii: "Môj syn v škole neprospieva. Mala by som zostať doma a pomôcť mu. Tvoj Syn Ježiš Kristus ma však posiela von, aby som si hľadela Jeho záujmy. Prosím teda, aby si Ty zostala v mojom dome a hľadela si mojich záujmov." Tak som odišla. Za týždeň som sa vrátila a volá si ma riaditeľ školy. Dosť som sa toho obávala, pretože som si myslela: Môj syn sa istotne v učení úplne pokazil! Ale riaditeľ mi povedal: "Blahoželám Vám! Tento týždeň Váš syn urobil veľký pokrok." To bol týždeň, v ktorom prevzala vedenie rodiny Panna Mária.
Takže doporučujem zasvätiť rodiny!
My, pravoslávni síce nemáme ruženec ako vy, ale máme iné modlitby, ktoré sa modlíme. Ale Ježiš chcel, aby som sa ruženec naučila. Tak som sa ho naučila. A všetky pravoslávne modlitebné skupiny Skutočného Života v Bohu sa modlia ruženec.
Svojho syna, toho mladšieho, pretože starší už odišiel z domova, som učila ruženec. Ale nechcela som po ňom, aby sa ho modlil celý, pretože mnoho detí ťažko vydrží pol hodiny. Tak som mu povedala: "Poď sa pomodliť len jeden desiatok." Jeden desiatok - to vydržal. Ale raz prišiel a opýtal sa ma: "Prečo dal Boh satanovi tak veľkú moc?" Odpovedala som: "Ale my satana môžeme poraziť." -"Ako?" - "Modlitbou! Modlitba je mocná zbraň, a obzvlášť ruženec. Touto reťazou sa satan dá spútať." On nato povedal: "Prečo si mi to nepovedala skôr? Už dávno sme sa mohli spolu modliť celý ruženec." Povedala som: "Tak dobre. Teraz už je pre teba tá správna doba."

Poviem vám ešte jednu príhodu, a tú si dobre pamätajte! Je to veľmi dôležité. Nikdy nezabudnite na Ježišovu prítomnosť, keď si budete pamätať, že: Ježiš žiada po mne i po vás, aby sme používali slová 'my' a 'nás'. Nikdy 'ja'. Napríklad: Keď pôjdete von, poviete: Ježišu, poďme. Ježišu, musíme ísť domov. Musíme ísť autom. Musíme ísť električkou. Poďme schodmi. Urobme túto prácu. Vždy 'my', 'nás': pretože nikdy nie ste sami! Ježiš je stále pri vás. Je teraz tu a pozná každého z vás. On vie, čo nosíte vo svojom srdci, On to vie. Je šťastný. Usmieva sa.
Rada by som, aby ste nikdy nezabudli na slovko 'my', 'nás'.
A tá príhoda. Keď ste jedno s Ježišom, ste s Ním jedno srdce. Keď hovoríte 'my', 'nás', stávate sa jedno srdce s Ježišom. Jedno ráno som doma hovorila s Ježišom a povedala Mu: "Ježišu, musím... My musíme ísť, aby sme v meste navštívili moju sestru. Vydajme sa teda na cestu a poďme autobusom." Tak sme išli autobusom. Tu prichádza sprievodca. Hovorím: "Jeden lístok, prosím." On mi teda dáva jeden lístok. Pozrem sa na Ježiša, ktorý bol vedľa mňa, a povedala som Mu: "Vidíš, vyzreli sme na neho. Sme dvaja a kúpili sme si len jeden lístok." Ale Ježiš povedal: "Čo to hovoríš? Čo nie sme spojení a nie sme jedno? Sme jedno srdce, potrebujeme teda len jeden lístok."
Tak si to pamätajte.

Keď čítate tie posolstvá, Ježiš chce, aby ste namiesto môjho mena dosadili svoje. A chce, aby ste čítali poporiadku prvý diel, druhý, tretí atď. Nesmiete preskakovať na siedmy, ôsmy..., pretože Skutočný Život v Bohu je ako škola. Prvý zväzok - to je prvá trieda, druhý zväzok - druhá trieda. Pokiaľ ste v druhej triede a chceli by ste postúpiť rovno do ôsmej, prepadnete. Nebudete rozumieť. Práve tak by vám ani toto vo vnútornom živote duchovne neprospelo.

Ďakujem vám za vašu trpezlivosť. Boh vám žehnaj !


Žiadne komentáre: