štvrtok 10. júla 2008

11. september 2001

Posolstvo, ktoré prijala Vassula, 10 rokov, presne na deň, pred dátumom šokujúcej udalosti, ktorá sa stala 11. septembra 2001 v New Yorku.

Zem sa zachveje v základoch

11.september 1991

Pane, vzhliadam k nebu
a hľadám nebeské veci.
Hľadám Tvoju Svätú Tvár,
aby som pocítila Mier
a mohla sa radovať.
Hľadám Tvoju Svätú Tvár,
aby som mohla rozjímať.


A Ja zase sa dívam dole na dnešný svet, hľadám jeden národ za druhým, skúmam jednu dušu po druhej, hľadám trochu tepla, trochu štedrosti a trochu lásky, ale len veľmi málo sa ich teší Mojej priazni. Veľmi málo sa ich snaží žiť sväto a dni letia a hodiny už sú spočítané do chvíle veľkého trestu Moje mestá 1 sa stali mestami neviestiek - bez ľútosti! Stali sa pevnosťami démona! Všetko zvnútra prehnité, vyžrané červami! Útočište zmijí a škorpiónov! Ako by som mohol nevrhnúť na týchto odpadlíkov Svoj Očistný Oheň?


Ježiš zrazu zmenil tón a po tichu niekoľkých sekúnd veľmi vážne, až ma obišla hrôza, povedal:


Zem sa bude triasť a chvieť a každé zlo zabudované do Veží 2 sa zrúti do hromady sutín a bude pochované v prachu vín! Nahore sa budú chvieť Nebesia a základy zeme sa budú kolísať! Modlite sa, aby na vás Otcova Ruka neudrela v zime.


Ostrovy, more a kontinenty nečakane navštívim hromom a Svojím Ohňom. Počúvajte pozorne Moje posledné slová varovania, počúvajte teraz, pokiaľ je ešte čas. Čítajte Naše Posolstvá
3 a prestaňte byť ironickí alebo hluchí, keď hovorí Nebo. Stíšte svoj hlas a budete počuť Náš.


Rozmyslite si dvakrát, než začnete súdiť; rozmyslite si viac než dvakrát, než odsúdite Diela Svätého Ducha. Neušetrím nikoho, kto sa posmieva Svätému Duchovi, kto sa Mu priamo rúha. Spravodlivosť ich pošle dole, do podsvetia


Všetci pozdvihnite svoju tvár a hľadajte Nebo, Moju Svätú Tvár k rozjímaniu. Zdvihnite svoje oči k Nebu a nezahyniete.


Ľutujte! A proste Otca o zľutovanie. Čoskoro, teraz už veľmi skoro, sa otvorí nebo a uvidíte


Sudcu

1 mestá tu Boh používa namiesto 'duše'
2 ako do Veže v Babylone
3 Ježiša a Márie, týchto Dvoch Svedkov


Naša generácia sa stala chladnou vo svojej láske k Bohu, a dnešný svet žije vo veľkom odpadlíctve. Boh nás varuje tým, že nám dáva znamenia; napr. sochy plačúce krvavé slzy, plačúce ikony so slzami krvi alebo oleja. Posolstvo Skutočného Života v Bohu bolo tiež znamením, rovnako ako niektoré ďalšie zjavenia...
Boh nechce trestať a nerád vidí, keď jeho ľudia trpia, ale sme to my sami, ktorí sa ničíme a sami sebe pôsobíme všetko zlo. To je dôvod, prečo nás v mnohých posolstvách, nie iba v posolstve z 11.septembra 1991, Kristus varuje pred Satanom, ktorí pripravuje veľký holokaust, aby nás zničil.
Tí ľudia, ktorí zahynuli, buď dobrí či zlí, sú obeťami naších hriechov a našej hluchoty k volaniu, ktorým nás Boh varuje, aby nás ušetril utrpenia a smrti. My, vďaka naším vlastným hriechom, sme zbytočne obetovali nevinných ľudí a spôsobili veľké utrpenie.

Vysvetlenie posolstva:
... „iba máloktorí sa starajú, aby žili svätý život a dni letia a hodiny sú teraz spočítané pred veľkou odplatou. Moje mestá (duše) sa stali heroldmi – nemilosrdnými! Stali sa citadelou pre démonov! Všetko vnútri skazené, zožraté červami! Skrýša pre zmiju a škorpióna! „Ako môžem nechŕliť na týchto odpadlíkov Svoj očisťujúci oheň?„ Náš Pán, sklamaný nami, lebo vidí, že napriek jeho milosrdnému volaniu len máloktorí chcú poslúchať, pretože ich neviera prekryla to lepšie z nich. Ostatní nielen, že odmietajú veriť, ale berú ako svoje poslanie a povinnosť bojovať proti každému kroku nášho Pána v tomto posolstve, a preto dusia oheň milosti Svätého Ducha, ktorý môže ožiariť naše vnútro a odvrátiť katastrofické udalosti, ktoré sa majú stať.

Potom hovorí: „Zem sa bude chvieť a triasť a každé zlo postavené do Veží sa zrúti v hromadu sutín a bude pochované v prachu hriechu!“ Týka sa to mrakodrapov dvojčat v New Yorku, že dokonca pred týmto proroctvom, asi tri roky pred ním, keď som jedného dňa sledovala dokumentárny program o Manhattanu /New York/ v televízii a cez more ukázali mesto, videla som, čo sa stalo 11. septembra 2001. Videla som dym a apokalyptickú scénu a pristihla som sa, ako hovorím: „a to všetko už nebude…„ Na toto posledné ústne proroctvo mám dvoch svedkov.

Potom príde úpenlivá prosba od Krista, v ktorej nás žiada: „modlite sa, aby Otcova Ruka nedopadla v zime„. Myslím, že sme sa nemodlili dosť, pretože Ruka Božia dopadla skutočně práve pred príchodom zimy! V jednom z najchladnejších rokov z mnohých… v ktorom, ako som povedala, toľko ľudí zomrelo mrazom v Rusku, Poľsku a v Turecku a Grécku je to veľmi kruté. Proroctvo ďalej hovorí o „plameňoch a hrmení.„ „S hromami a plameňmi nečakane navštívim ostrovy, more a kontinenty.„ Podívajte sa, ako je Austrália skúšaná ohňom. Ale to není všetko, oheň znamená taktiež vojnu.

Preto čo nasleduje, je pripomienkou všetkým tým, ktorí bez bázne potlačujú milosrdné volanie Boha, dokonca ho nazývajú zlom a tým naň hádžu blato, rúhajú sa Duchu Svätému a páchajú tak neodpustiteľný hriech. Toto je to, čo hovorí: „Čítaj naše posolstvo a prestaň pohŕdať a byť hluchý, keď hovorí nebo. Stíšte svoje hlasy a budete počuť naše. Dvakrát myslite, než začnete súdiť. Uvažujte viac než dvakrát, než zavrhnete diela Ducha Svätého. Neušetrím nikoho, kto sa vysmieva Duchu Svätému, otvorene sa mu rúha.„ Potom nám pripomína, čo čaká na tých, ktorí sa rúhajú: „Spravodlivosť ich pošle dolu do podsvetia.“

Pokiaľ sa niektorých myslí a srdcí nie je možné ľahko dotknúť, je to snáď preto, že sa stali príliš technickými a nanešťastie príliš rozumárskymi. V tomto technickom prostredí Kristovo milosrdenstvo je zmarené rovnako ako prostota duchovného života v Bohu. Ale pravým dôvodom je, že títo ľudia nikdy nemali predstavu Boha, zatiaľčo sú tu na zemi, a preto sa s Bohom nikdy „nestretli„ a nikdy s ním dôverne nehovorili. Inými slovami, oni nepoznajú Boha. Nepoznať Boha je hriech. Ach, a tak mnohí sú v tomto hriechu! Teda opäť, keby nám bolo dovolené, alebo radšej keby Duch Svätý mohol vanúť v každom z tých zatvorených srdcí dychom zmŕtvychvstania, v tomto zmŕtvychvstaní vstanú a uvedomia si, že pre evanjelizáciu je potrebné uzmieriť svet, ktorý je príliš odvrátený od Boha. Evanjelizácia odkresťanštenej spoločnosti je taktiež prostriedkom k tomu, aby sa ľudia všetkých rás a vyznaní mohli vrátiť k Bohu a začali hľadať Božiu tvár. Každý tvor na zemi by mohol prinášať prospech, a keď sa tak vzdá Bohu, Duch Svätý urobí ostatné a odstraní všetky prekážky, ktoré zabraňujú v úplnej božskej jednote lásky s Trojedinečným Bohom. Takže človek by mal byť veľmi opatrný, aby neubližoval Mystickému Telu Kristovmu, keď sa domnieva, že koná dobro tým, že hasí oheň Ducha a potlačuje rozmanitosť darov, ktoré rozdeľuje pre blaho Cirkvy, ale mal by dovoliť, aby jeho plameň očistil a obnovil tento skazený svet na nové nebo a novú zem, na nový, žiariací Jeruzalem. Čo hovorím teraz, znie veľmi apokalypticky, ale predsa my žijeme v apokalyptickej dobe.

Pán končí svoje posolstvo tým, že nás ešte raz žiada o pokánie! A žiada Otca, aby sa zľutoval. Ďalej hovorí, že ho skoro uvidíme ako Sudcu. Keď Boh odvracia svoju svätú tvár, človek to cíti, ale keď sa na nás díva, je to ako lúče slnka, ktoré na nás svieti a dávajú nám radosť a teplo. Takto niekedy cítim, že od 11. septembra svet urobil niečo, čo spôsobilo, že Boh od neho odvrátil svoju tvár. To neznamená, že jeho láska sa zmenšila, ale zdá sa, že žneme to, čo sme zasiali.

Ale počujte ma, triumf Dvoch srdcí musí prisť a ja viem, verte mi, je už za rohom. Boh zvíťazí, on musí!


Žiadne komentáre: