nedeľa 6. júla 2008

Skutočný Život v Bohu

Otázky a odpovede


Aký prvý krok musíme urobiť, aby Duch Svätý mohol naplniť našu dušu Svojím svetlom?
Čistota duše je hlavná. Takže prvý krok, ktorý musíme urobiť je KAJAŤ SA. Skutočné POKÁNIE horí ako oheň v duši. POKÁNIE dovoľuje Duchu Svätému zostúpiť na vás a dokončiť Svoje Božské pôsobenie, "vymazať všetky nečistoty a nedokonalosti, ktoré Mu bránia… tak, aby vás pripravil na túto dokonalú jednotu, potrebuje nás očistiť…" Behom tejto doby POKÁNIA v slzách vo vaších očiach a s hlbokým pohľadom na to, akí zlí ste pred Bohom, začnete sa stávať použiteľným nástrojom pre Boha. KAJANIE SA z celého srdca vedie oči vašej duše k uvedomeniu si vašej nehodnosti, a tak sa pokoríte. Nikto nemôže volať k Duchu Svätému, aby ho naplnil bez toho, aby Duch Svätý od neho neoddelil všetok hriech. Duch Svätý nepríde k duši plnej hriechu. "Čím pokornejším sa staneš, tým ľahšie Môj Duch nájde cestu do teba." Na záver: POKÁNIE je brána, ktorá vedie duše z temnoty do svetla.

Mnoho duší je dnes vyprahnutých ako púšť, ako by teda mala vyzerať premena, aby duše chválili Boha?
Môžeme byť premenení iba Svätým Duchom, keď On nájde potrebný priestor v nás potom, čo my zomrieme sebe. Keď my zomrieme nášmu ja (ego) a vášňam a staneme sa úplne oddelenými, Duch Svätý vás môže naplniť a vlastniť a premeniť tak, že vaša myseľ sa stane mysľou Krista. "Môj Duch Svätý môže premeniť vašu dušu z púšte na záhradu, kde si Ja môžem odpočinúť vo vás. Môj Duch Svätý môže premeniť vašu dušu na palác, kde Ja môžem byť Kráľom a kráľovať nad vami. Môj Svätý Duch môže premeniť vašu dušu na raj, v ktorom Ja budem oslávený“.

Čo sú tie dva kroky, ktoré máme urobiť, ktoré nás Otec učil na začiatku, ako sa k Nemu priblížiť tak, že sa zdvihne zo Svojho Trónu, odloží Svoju korunu a pobeží k nám?
Prvé dva kroky, ktoré od nás Otec žiada, aby sme urobili, sú: stať sa DÔVERNÝMI s Ním a druhý krok je uviesť do praxe "BÁZEŇ PRED BOHOM". Bázeň pred Pánom je počiatok Múdrosti, je to koruna Múdrosti. Báť sa Pána je vyvarovať sa všetkého zlého. "Poď a zdeď, čo trvá večne, keď dovolíš Môjmu Duchu, aby osvetlil tvoju myseľ a tvoje telo Svojím božským svetlom. Keď Mu dovolíš, aby oživil tvoju dušu k dôvernosti, ktorú si od teba prajeme v Nás… Príď a priblíž sa ku Mne, poznaj Ma a budeš sa učiť milovať Ma, kvôli tomu musíš vôjsť do dôverného vzťahu so Mňou. Napriek tomu nikdy nezabudni, že JA SOM SVÄTÝ."

Ako popisuje Ježiš Otca?
Ježiš popisuje Otca takto: "Môj Otec je Kráľ, ale tak materský, Je Sudca, ale tak nežný a milujúci, Je Alfa a Omega ale tak mierny".

Ako sme popisovaní Bohom ako pochádzajúci od Otca?
My sme popísaní ako Jeho SEMENO ale nie len Jeho semeno. Pripomína nám, že sme POTOMKOVIA KRÁĽOVSKÉHO RODU a že sme potomkovia Zvrchovanosti. "Synovia a dcéry! Vy ste potomkovia Najvyššieho! Vy pochádzate od Zvrchovanosti a Nádhery! Patríte Nám, patríte do neba! Vy ste potomkovia kráľovského rodu, ste požehnaní v Našom Obraze, tak Mi dovoľte obliecť vás do Mojej nádhery. Otvorte svoje srdcia a Ja vás zachránim." Na inom mieste nám Boh pripomína, že sme kosť z Jeho Kostí, telo z Jeho Tela.

Čo je to, čo od nás žiada Otec nado všetko?
Otec od nás žiada našu vôľu a naše srdce a aby sme odovzdali seba Jemu tak, aby v nás mohol konať Svoju Vôľu. "Ak budem mať váš súhlas, Moja Vôľa bude konaná vo vás. Ja k vám neprichádzam so silou so Svojím Svätým Duchom, aby som znásilnil vašu slobodu, ani vás neprichádzam odsúdiť. Ja k vám prichádzam zo Svojho Milosrdenstva, aby som vám dal slobodne najplnšie poznanie Mojej Vôle."

Čo je Vôľa Otca?
Naša Pani hovorí: "Prišla som, aby som pripomenula vám všetkým, že skutočný apoštol Boží je ten, ktorý plní Božiu Vôľu. Milovať znamená plniť Vôľu Božiu“.
„Láska je nado všetko. Milovať znamená konať Moju Vôľu. To je tvoj vstupný klúč do Môjho Kráľovstva v nebi. Ak hovoríš, že žiješ vo Mne, ale nemáš lásku, potom nemôžeš povedať, že žiješ vo Mne: skutočný život vo Mne znamená žiť rovnakým spôsobom života ako žil Kristus. Nie ten, kto mi hovorí: Pane! Pane! Vojde do Nebeského kráľovstva, ale ten, kto plní VÔĽU MÔJHO OTCA na nebesiach. Tak hovor s láskou a Ja ťa začujem! Dávaj s láskou a budem ťa poznať. Modli sa s láskou a dvere Môjho kráľovstva budú pre teba otvorené, aby ťa prijali! Konaj s láskou, aby som ti jedného dňa mohol povedať: Ty si Moje, si semeno! Poď ku svojmu Otcovi!“

Čo znamená termín "ísť s Bohom"?
Termín "ísť s Bohom" znamená, keď ste úplne zjednotení s Bohom a v Jeho božskej Vôli. "Učte sa, že ktokoľvek, kto sa ku mne obráti s jediným prianím páčiť sa Mi, z celého Svojho srdca, áno, z celého Môjho srdca ho zahrniem Svojou priazňou. Zjavím mu Svoj Obraz Dobroty tak, aby svoju cestu skončil so Mňou."

Čo je najväčšia služba, akú môžeme Bohu preukázať?
Najväčšia služba, akú človek môže Bohu preukázať je privádzať duše späť k Nemu. Keď si uvedomíte cenu každej duše, pôjdete ohňom, aby ste získali duše pre Boha. Získavať duše pre Boha prekonáva všetky druhy služieb, ktoré môžete Bohu vzdať. Pre Boha je cena jedinej duše väčšia než čokoľvek iné. Takže Boh nás vyzýva k evanjelizácii. "Bežte a evanjelizujte s láskou pre Lásku."

Čo to je modlitba bez prestania?
Neustála modlitba je, keď váš duch je úplne pohltený v Bohu a stáva sa citlivým na Božiu prítomnosť. V týchto chvíľach už viacej nepotrebujete slová, aby ste vyjadrili seba Bohu, pretože celé vaše bytie sa stane živým plameňom zapáleným láskou k Bohu. Vaša duša bude obklopená Bohom a vy budete stále vnorení do Boha. Vaša duša bude žízniť po Bohu celý deň.

Aký je význam slov "Skutočný Život v Bohu"?
"Skutočný Život v Bohu" znamená prebývať v láske Božej a v Bohu. Božím cieľom je doviesť každého k Nemu a do Neho. Duša nemôže žiť bez Boha, ale berie svoj život z Boha. "Poď a ukážem ti, ak si to praješ, čo znamená "Skutočný Život v Bohu". Hovorím ti slávnostne, že každý, kto žije v láske, žije vo Mne, vašom Bohu a Ja žijem v ňom."

Môžete vysvetliť, čo znamená modlitba srdcom?
Modlitba srdca je jednoduchý rozhovor s Bohom vychádzajúci z nášho srdca. Modlitba vychádzajúca zo srdca tepe pravdivosťou a Boh ju počuje. "Odpoveď na všetky vaše problémy môžete nájsť v modlitbe bez prestania. Nech je toto vaša zbraň. Modlite sa srdcom, hovorte s Bohom týmto spôsobom. Satan uteká vždy, keď voláte k Bohu s láskou."

Môžete vysvetliť, čo znamená rovnosť lásky, keď Ježiš od nás žiada rovnosť lásky?
Boh povedal: "Tvoj Boh si od teba praje rovnosť lásky". Príjmi viac zo Mňa a dovoľ Mi prijať viac od teba. Moje prianie je dať viacej zo Seba tebe, aby si ty mohol dať viac z teba Mne. Takto získam to, čo Mi už náleží.." "Nikto nemôže dosiahnúť na zemi túto výšku Mojej lásky…žiadam iba to, čo Mi už náleží…" Takže čím viac otvoríme sami seba Duchu Svätému pokánim a vyprázdňovaním sa od svojích vášni, nerestí, hriechov a skazeností, tým viacej miesta dáme Svätému Duchu lásky, aby sa do nás vnoril.

Čo znamená byť "Bohmi v účastníctve"?
Byť Bohmi v účastníctve znamená stať sa adoptivným synom a dcérou Najvyššieho. Skrze Jeho božskú jednotu s nami nás Boh vedie do synovskej lásky. "Já som ten, ktorý vás vedie do synovskej lásky s Naším Božstvom, aby ste viedli božský život a adopciou sa stali ďalším dieťaťom Otca." "Ako praví synovia a dcéry Božie stanete sa v tomto vysokom stave milosti dokonalým obrazom trojjediného Boha a všetko vaše správanie bude konané bez akejkoľvek chyby od tej chvíle, čo bude božské a zhodné s Našou Mysľou a Našou Vôľou.

Môžeme byť zbožštení alebo zbožšťovaní, keď sme stále tu na zemi?
Áno, môžeme byť učinenými bohmi alebo zbožšťovaní už tu na zemi. To neznamená, že na seba vezmeme prirodzenosť Boha, ale že je nám daný obraz Boha. "Skrze Sväté Prijímanie (Svätú Eucharistiu) Ja posvätím všetkých, ktorí Ma príjmu, zbožštím ich, takže sa stanú telom Môjho Tela, kosťou Mojej Kosti. Keď budeš mať so Mňou podiel, Ja, ktorý som Božský, ty a Ja sa staneme jedným telom, duchovne zjednotení. Staneme sa príbuznými, pretože ja vás môžem učiniť bohmi v účastníctve: skrze Moje Božstvo zbožštím ľudí…nepočuli ste: "vy taktiež ste bohmi, synovia Najvyššieho, všetci." (Ž 82.6) Znova, to znamená vziať na seba tento obraz Boha, ale nie prirodzenosť Boha.

Čo musíme urobiť, aby sme boli zbožštení alebo zbožšťovaní?
Byť zbožštení alebo učinenými bohmi Bohom znamená, že duša, po tom, čo prešla skrze očisťovanie a odovzdanie sa Bohu, bude mať na sebe otisk Božského Obrazu ako odznak a stane sa dieťaťom Božím skrze milosť. Boh sa potom bude dívať na Svoj vlastný obraz v duši. Boh nám hovorí prečo, hovorí: "Váš duch bude ponorený do Nášho Božstva." "Ste povolaní k tomu, aby ste boli pretvorení v Nás a boli jedno s Nami." Takže naše nové ja bude oblečené do Krista potom čo umrelo nášmu starému ja. Anjeli povedia: "Pozrite! Má v sebe prameň Hospodinov! Pán sa v ňom teraz môže radovať a sledovať s obdivom Svoj Vlastný odraz." V inej pasáži Duch Svätý hovorí: "Ja som živé jadro vašej duše. Som Ten, ktorý vás priviedol do tejto synovskej lásky s Naším Božstvom, aby ste mohli VIESŤ BOŽSKÝ ŽIVOT a stať sa adoptivným dieťaťom Otca."

Čo znamená termín "vládnuť s Bohom" a môže niekto, stále ešte na zemi, vládnuť s Bohom?
Panovať s Bohom znamená vládnuť s Bohom. Musíme dovoliť Bohu, aby nás obnovil, aby sme sa stali dieťaťom Božím, o 'ňom' On hovorí: "keď je Naším potomkom, ako každý potomok, má taktiež právo zdieľať a hovoriť svoje názory. Dokonca, keď bude panovať so svojím Otcom; v pokoji Môjho Dychu v sebe uvidí veci skrze Naše Svetlo a spôsobom, akým ich vidíme My…Dovoľ Mi nazývať ťa taktiež synom a dcérou Najvyššieho a budeš s Nami kraľovať." Svätý Pavol povedal: "Ten, ktorý je spojený s Bohom, sa stáva jedným duchom s Ním." (1K 6.17) Iná nádherná časť , kde Duch Svätý nám hovorí: "Ja som Zvrchovaný Vládca tvojej duše, ale taktiež tvoj Priateľ, dávam ti možnosť voľne sa vyjadrovať, dovoľujem ti vyjadriť tvoj názor, tvoje myšlienky a tvoju slobodnú vôľu, ktorú som ti navrátil… ."

Môžete vysvetliť, čo znamenajú druhé Turíce?
Vysvetliť druhé Turíce znamená vysvetliť zároveň Zjavenie 21. Druhé Turíce už začali a je to individuálne. Ktokoľvek, kto bol duchovne mŕtvy, povstal milosťou a je zapálený Duchom Svätým pre Boha, stal sa horlivým pre Dom Boží, už pre seba obdržal tieto druhé Turíce. Je to vzkriesenie silou Ducha Svätého, obnova a úplná premena. Duch Svätý je ako oheň: "Vnútornou silou Mojej Cirkvy je Môj Svätý Duch, Oheň, ktorý vás oživuje, očisťuje a robí z nášho ducha stĺpy ohňa, horlivé vyhne lásky, žijúce pochodne svetla, aby ste hlásali Moje Slovo bez strachu." "Budú druhé Turíce, aby Moje Kráľovstvo na zemi (Cirkev) bolo navrátené."

Môžete vysvetliť význam pojmu Nové Nebo a Nová Zem a taktiež Nový Jeruzalem?
Nové Nebo a Nová Zem je, metaforicky, keď osoba sa sama stane novým nebom a novou zemou a novým Jeruzalemom, ktorý zostupuje od Boha z neba ako krásna nevesta celá odetá pre svojho Ženícha. "Nové Nebo bude, až Môj Svätý Duch bude vyliatý na vás všetkých z najvyššieho neba, aby si urobil nebo vo vaších dušiach, takže v tomto Novom Nebi Ja budem oslávený." "Dovoľte Môjmu Duchu Svätému urobiť Novú Zem, kde by sa darilo vašej pôde, takže prvá zem, ktorá bola vlastníctvom diabla bude daná preč. Potom znova Moja Sláva bude žiariť vo vás a všetko božské semeno zasiaté do vás Duchom Svätým vyklíči a vyrastie v Mojom Božskom Svetle."

Ježiš hovorí o pokladoch Svojho Najsvätejšieho Srdca, čo je tým najväčším pokladom, ktorý človek môže získať od Boha? V posolstvách hovorí o viacerých, ale jeden je najväčší.
Najväčším pokladom Ježišovho Najsvätejšieho Srdca je Poznanie Boha, po ňom hneď nasleduje poklad dôvernosti; skoro splývajú v jeden. Poklad poznania a porozumenia Boha je div divov. Vieme, že najdôležitejšou vecou na našej duchovnej ceste je konať Božiu Vôľu a ísť s Ním, ale aby sme to boli schopní robiť, musíme rozumieť Bohu a poznať Ho. Jedine skrze Ducha Svätého môžeme poznať Boha. Tento poklad je získaný milosťou a skrze svätú kontempláciu. "Je dobré konať pre Mňa dobré práce, nasledovať niektoré úcty, rovnako ako skutky lásky, vďakyvzdania a skutky nápravy, ale bol by som veľmi sklamaný, keby ste zomreli, bez toho aby ste Ma poznali. Bolo by mi veľmi úzko, keby ste zomreli teraz bez porozumenia Mi. Veľa z vás má denne naponáhlo s vašími domácimi prácami, čo sa Mi páči, pokiaľ sú konané s láskou a sú v zhode s Mojou Mysľou, ale všetko by to bolo nedokončené, pokiaľ by ste neboli otvorení milosti a poznaniu Mňa v Mojej dôvernosti. Tak poď a príjmi Moju domácu spoločnosť a Ja, v Mojej dobrej radosti Ja ťa vezmem do skrytých tajomstiev Nášho Srdca. Ty a My sa staneme neoddeliteľne zjednotení v Našej Láske naveky vekov."

Vyberte 5 bodov, ktoré sú nám dané o popise Ducha Svätého alebo o Jeho pôsobení v nás a v Cirkvy.
Máme mnoho úryvkov, vybrala som tento: "Duch Svätý bude svetlom vašich očí, motívom vášho života, pohybom vášho srdca, spôsob vašej reči, vaším smiechom a vašou radosťou. On bude kráľovskou ozdobou vašej duše, strážcom vášho ducha. Bude vaším bratom, sestrou a verným priateľom. Bude vašou slávnosťou, vašou hostinou, vaším skrytým pokladom, perlou, vaším chválospevom ku Chválospevu, vaším amen k Amen. Bude zasľúbenou zemou a základom všetkých čností, na ktoré On vpíše Svoje Sväté Meno."

Čo pre vás predstavuje Kríž? Ježiš to popisuje.
Pán hovorí: "Objať Ma, to je objať Môj Kríž. V tomto objatí sa kúpeš v Mojom Svetle. Spôsob a povedal by som znova, jediná cesta k jednote Božskej Lásky so Mňou je, keď dobrovoľne objímeš Môj Kríž, ktorý nesie, ako vieš, svoje trápenia, ale taktiež svoje radosti, ktorý vedie tvoju dušu tam, kde bude vyvýšená: na Kalváriu." Niekto by sa mohol opýtať, ako niekto môže toto všetko uniesť? To bude vtedy, keď naša duša bude pretekať riekami Božskej Lásky a bude žízniť po službe Bohu a po pritiahnutí čo najviac duší k Bohu.

Ježiš hovorí o dvoch kľúčoch, ktoré zjednotia Cirkev. Ktoré dva kľúče to sú?
Tie dva kľúče, ktoré zjednotia Cirkev sú pokora a láska. "Pokora a láska sú kľúče k jednote. Nie je to bohatosť reči ani dlhý rozhovor, ktorý ich povedie k jednote. Skloňte sa, aby ste mohli uvidieť Moju Vôľu. Stíšte svoj hlas, aby ste počuli, ako k vám hovorí spása z výšin Slávy." Tu je ďalšia pasáž: "Niekto povie: ´ale my sme vždy zachovávali zákon Cirkvy a poslúchali ho…´ Nestačí dodržovať zákon Cirkvy a poslúchať ho. Potrebujem pokoru a lásku a obrátenie vaších srdcí, aby boli základom vašej jednoty."

Čo je jednota, ktorú Ježiš opakuje vo svojích posolstvách? Čo je jednota pre vás?
Jednota o ktorej hovorí Ježiš je duchovná jednota srdca. Pán hovorí: "Skutočný Kresťan je ten, kto je vnútorne Kresťan a skutočná Jednota je a bude v srdci. Jednota nebude na papieri, ale v duchu." Panna Mária hovorí: "Prosím Svoje deti, aby sa zjednotili v srdci a v hlase a znova vybudovali prvotnú Cirkev Môjho Syna vo svojích srdciach. Hovorím prvotnú Cirkev Môjho Syna, pretože tá Cirkev bola postavená na láske, jednoduchosti, pokore a viere… Mám na mysli, aby ste znova vybudovali novú stavbu vo vašom srdci…." Druhá časť otázky, moja odpoveď bude detská: jednota je pre mňa, keď neoddeľujeme seba od druhých, ale stretávame sa spoločne, modlíme sa jedným srdcom. Napriek tomu sa stanem bojovníkom a pôjdem bez strachu hájiť Pravdu a Tradíciu Cirkvy, Eucharistiu, našu Svätú Matku a ostatné Sviatosti Cirkvy. Nepredám Pravdu, ani nebudem žiť falošný ekumenizmus.

Ako Ježiš popisuje našu Svätú Matku?
Ježiš hovorí o našej Svätej Matke: "Ona je Kráľovna Nebies. Je Moje Matka a vaše Matka - najkrásnejšia zo žien; krásna jako Nebo, žiariaca ako Moja Sláva, jedinečná vo Svojej dokonalosti, potešenie Mojej Duše. Ona je tá Žena s korunou z dvanástich hviezd, Nádoba Mojej Slávy, Odraz Môjho Večného Svetla. Jej Prítomnosť na Mojom Dvore zatieni všetky súhvezdia dohromady... "

Čo je najväčšia čnosť zo všetkých?
LÁSKA je najväčšia čnosť. Z lásky pučia všetky ďalšie čnosti. Je koreňom stromu čností. Všetci budeme súdení v Deň Súdu podľa miery lásky, akú sme mali na zemi. Otec hovorí: "Povedz mi, k čomu je ovocný strom, ktorý nikdy nemá ovocie? Alebo aký užítok je z harfy, ktorá nemá struny? Inými slovami, k čomu sú Mi vaše chvály, keď Mi ich hovoríte bez lásky? Vaším cieľom by mala byť láska. Pretože podľa lásky nakoniec budete súdení a nie podľa výrečnosti jazyka, alebo podľa vášho poznania, alebo akejkoľvek vašej obete, alebo podľa darov, ktoré som vám vo Svojej veľkorysosti dal, budete súdení podľa miery vašej lásky."

Posledná ale nie najmenšia otázka: čo je prvá vec, ktorú Boh žiada od nás všetkých?
Prvá vec, ktorú Boh od duše žiada je, aby sa s Ním zmierila a žila sväto. Zmieriť sa s Bohom je vrátiť sa do Božej priazne a dôvernosti po období odcudzenosti a rebélie zapríčinenej hriechom a odpadlíctvom. Odovzdáte sa teda Bohu a ponúknete Mu svoje srdce ako prejav vašej lásky. Ak má vaše srdce, nasleduje pretváranie v jednotu božskej lásky. "Poddajnosť (ústupnosť) Ma priťahuje; hlavne sa má ukázať to, že sa mi otvoríš, aby som mohol vstúpiť do tvojho srdca a konať Svoju Vôľu."

Žiadne komentáre: