utorok 8. júla 2008

Pätnásť neznámych bolestí Pána Ježiša pri jeho umučení

Moje Rany zachránia svet!


Uvádzam ďalšiu pobožnosť: ku Najsvätejším Ježišovým Ranám, o ktorých Pán povedal inej svojej vyvolenej duši. Pán Ježiš sa zjavil sestre Márii Magdaléne z rádu sv. Kláry v Ríme. Prosila Ho, aby jej oznámil - ak On chce - aké iné skryté bolesti prežíval, keď ho súdili. Pán Ježiš jej túžbu splnil. Povedal jej, že pretrpel 15 strašných bolestí v noci ešte pred svojou smrťou na kríži.

Povedal jej: „Židia ma považovali za najhoršieho človeka na svete, ktorý kedy žil." Preto:
1. Keď sa ma po odsúdení vo veľrade naurážali, zviazali mi nohy povrazom a strhli ma po schodoch do pivnice, ktorá bola hrozne špinavá a zapáchajúca.
2. Vyzliekli ma a pichali ostrými špicami po celom tele.
3. Uviazali mi povraz okolo tela a nemilosrdne ma vláčili po dlážke pivnice po všetkých ostrých predmetoch.
4. Pripevnili ma na drevo a nechali mi na ňom visieť, až som sa vyšmykol a padol na dlážku. Pri tejto bolesti som plakal krvavé slzy.
5. Pripevnili ma na kôl a prepichovali moje telo rôznymi zbraňami, hádzali do mňa kamene a pripaľovali ma rozpálenými predmetmi a fakľami.
6. Pichali ma šidlami a špicami a strhávali mi miestami kožu a kúsky tela tak, že mi miestami obnažili žily.
7. Priviazali ma o stĺp a kládli ma na rozpálený plech.
8. Vtláčali mi na hlavu železný kruh a zaväzovali mi oči veľmi špinavými handrami.
9. Posadili ma na stoličku, na ktorej boli natlčené klince, ktoré mi narobili rany na tele.
10. Polievali moje rany rozpáleným olejom, olovom a smolou. Potom kopli do stoličky, takže som spadol na zem.
11. Zapichovali mi ihly do dierok po vytrhnutých chlpoch na brade, čo strašne bolelo.
12. Hodili ma na kríž, na ktorý ma tak silne priviazali, že som nemohol vydýchnuť.
13. Šliapali mi po hlave. Jeden z nich stúpol na moje prsia a prepichli mi veľkým tŕňom jazyk.
14. Liali mi do úst najodpornejšie splašky.
15. Častovali ma škaredými slovami a ponižujúco ma urážali. Zviazali mi ruky za chrbát a vyvádzali ma z tohto špinavého väzenia, pritom ma nemilosrdne šľahali prútmi.

Potom sestre Márii Spasiteľ povedal:
„Moja milá dcéra, veľmi si prajem, aby si tieto moje neznáme bolesti a utrpenia predložila ľuďom a zoznámila ich s nimi. Chcem, aby ich ľudia uctievali a uvažovali o nich. Kto mi denne niektorú z týchto neznámych bolestí s láskou obetuje a pomodlí sa nasledujúcu modlitbu v úprimnej zbožnosti, toho v deň súdu obdarujem večnou blaženosťou."

Modlitba:
Pán môj a Boh môj! Je mojou nezlomnou túžbou klaňať sa Ti, uctievať Ťa a chváliť na základe pätnástich neznámych bolestí a krvavých utrpení. Koľko je zŕn piesku na morskom brehu, zŕn v pôde, tráv na zemi, koľko je plodov na stromoch, lístkov na konároch, kvetov na lúkach, hviezd na oblohe, koľko je anjelov v nebi a stvorení na zemi, tisíckrát toľko nech je oslávený, chválený a uctený najdrahší Pán Ježiš, Jeho Najsvätejšie Srdce, Jeho predrahá Krv, Božská Obeta svätej omše, najvznešenejšia Sviatosť Oltárna, Najsvätejšia Panna Mária, deväť slávnych zborov anjelov a vznešený zástup svätých - odo mňa a od všetkých ľudí až na veky. Toľkokrát ti túžim, najdrahší Ježišu, ďakovať, slúžiť Ti a zadosťučiňovať za všetku potupu a úplne Ti patriť telom aj dušou. Toľkokrát ľutujem i svoje hriechy a prosím Ťa, Pán môj a Boh môj, o odpustenie. Obetujem nebeskému Otcovi všetky Tvoje zásluhy na odpustenie mojich hriechov, chýb a trestov. Robím si pevné predsavzatie polepšiť sa vo svojom živote. Prosím o šťastnú hodinku smrti. Zároveň vrúcne prosím o vyslobodenie úbohých duší z očistca. Túto pobožnosť chcem obetovať každý deň (každú hodinu) a v tom vytrvať až do smrti. Prosím Ťa, o dobrý a najmilostivejší Ježišu, aby si túto moju úprimnú túžbu z neba posilnil a nedopusť, aby mi ju ktokoľvek z ľudí oslabil a zničil - a tým menej môj odveký nepriateľ. Amen.

Táto pobožnosť bola potvrdená a doporučená Kongregáciou pre šírenie viery ako aj samotným pápežom Klementom XII. (1730-1740)

Posolstvo Pána Ježiša prostredníctvom rehoľníčky Marty Chambonovej


Pán si po období apoštolov viackrát vybral nejakú dušu, aby skrze ňu učil nás prinášať Bohu milé obete spolu s Jeho nekonečnými zásluhami. Jednou z nich je vizionárka sr. Mária Marta CHAMBONOVÁ, skrze ktorú Pán ponúkol uctievanie svojich Svätých Rán a s tým spojené bohaté božské prísľuby.

Sestra Marta vtedy bývala v kláštore v Chambéry (Francúzsko), keď dostala toto vyhlásenie a tam aj zomrela 21. 3. 1907. Ježiš sa sestre Marte viackrát zjavil. Učil ju k úcte k Svätým Ranám a poveril ju, aby rozšírila túto pobožnosť po svete. Sr. Marta o tom verne informovala svojich predstavených.

Pánove slová sestre Marte: „Teba som si vyvolil, aby si oživila pobožnosť uctievania môjho bolestného utrpenia, k mojim Svätým Ranám v tomto smutnom svete, kde žijete. Koľkokrát obetujete môjmu Otcovi zásluhy mojich Svätých Rán, vždy získate nesmierne poklady. Kto sa nachádza v ťažkostiach alebo pociťuje potrebu pomoci, nech príde ku Mne a nech načiera zo zásluh môjho utrpenia a mojich Rán! Poklady mojich Rán sú vaše! Cesta mojich Rán je jednoduchá a privádza vás do neba. Tým, že obetujete zásluhy mojich Rán Nebeskému Otcovi, dávate zadosťučinenie za hriechy ľudí. Môj Otec má záľubu v obetách mojich Svätých Rán, ako aj v obetách bolesti mojej Presvätej Matky. Týmto uctievate môjho Otca spôsobom jeho hodným, lebo Mu obetuje nebeské poklady."

Ako uctievať Ježišove Sväté rany?

„Ak chcete získať požadované milosti, potom láskou planúcim srdcom príďte k mojim Ranám a s horlivosťou vyslovujte vzdychy, ktoré som vám sprostredkoval. Moje rany sú úplne čerstvé. Máte ich obetovať tak, ako keby som ich teraz dostal na Kríži. Dívajte sa na ne a nájdete v nich všetko pre seba i pre iných. Moje Rany sú prameňom všetkých milostí. Proste Ma, aby som rozmnožil vašu lásku k mojim Ranám. Veďte k tomu aj iných! Hovorte o nich! Usilujte sa získať duše k uctievaniu týchto Rán! Každé slovíčko, ktoré vyrieknete k ucteniu mojich Rán, Ma poteší. A tieto Ja zrátam."

Ovocie uctenia Ježišových Rán
„Nikto sa v nich nesklame, aj keby sa zdalo niečo nemožným. Skrze moje Rany a Srdce je všetko dosiahnuteľné. Z mojich Rán pochádza ovocie svätosti života. Duše svojich blížnych vložte do mojich Rán. Tam sa očistia ako zlato pri tavení. V mojich Ranách si vždy môžete vyčistiť svoje duše. Ak máte ťažkosti alebo trpíte, vkladajte svoje starosti do mojich Rán! Uľahčím vaše ťažkosti. U chorých opakujte často tento vzdych: Môj Ježišu! Skrze zásluhy Tvojich Svätých Rán odpusť nám a zmiluj sa nad nami! Tento povzdych občerství telo i dušu. Ak sa hriešnik takto modlí: "Večný otče! Obetujem Ti Sväté Rany nášho Pána Ježiša Krista, aby sa zahojili rany našich duší," iste sa obráti. Moje Rany vás istotne ochránia a zachránia celý svet! Pre tie duše, ktoré odchádzajú z tohto sveta v spojení s mojimi Ranami, nejestvuje smrť. Moje rany zaistia pre ne život."

Sväté Rany a trpiace duše
„Najsvätejším pokladom pre trpiace duše sú moje Sväté rany. Sila mojich Svätých Rán priťahuje z neba Božiu milosť a trpiace duše privádza do neba. Koľkokrát pozriete s čistým srdcom na Ukrižovaného, vždy získate vyslobodenie päť trpiacich duší, zodpovedajúc počtu mojich Rán. Ak sa s čistým srdcom modlíte krížovú cestu za zásluhy mojich piatich Rán, pri každom zastavení sa vyslobodzuje päť duší z miesta utrpenia. Nezabúdajte, že milosti, dané skrze mojich päť Rán, máte vyprosovať aj pre trpiace duše v očistci."

Sväté Rany a hriešnici
„Za každé slovo pri modlitbe ruženca k mojim Svätým Ranám nechám po kvapke moje krvi padnúť na tú-ktorú hriešnu dušu. Zanedbaním utiekania sa k prameňu milosti, skrytému v mojich Svätých Ranách, beriete na seba ťažkú dlžobu. Zavrhnem tie duše, ktoré nectia moje Sväté rany alebo ich vystavujú výsmechu. Hriešnici nechcú nič vedieť o mojom Kríži. Trpezlivo ich znášam, ale príde deň, keď ich moja božská spravodlivosť bude súdiť. Obetuj často moje Rany, aby si získaval duše. Smädím po nich!"

Ruženec ku Svätým Ranám, ktorý nám dal Pán skrze sestru Martu.
Na kríži „Ježiš Kristus, náš Božský Spasiteľ, buď k nám a celému svetu milostivý a milosrdný! Amen."
Na veľké zrnká (namiesto Otčenášov): „Večný Otče! Obetujem Ti Sväté Rany nášho Pána Ježiša Krista, aby sa zahojili rany našich duší."
Na tri za sebou nasledujúce zrnká:
1. „Svätý Otče, svätý Mocný Bože, svätý Nesmrteľný Bože, zmiluj sa nad nami a nad celým svetom! Amen."
2. Buď nám milostivý, zľutuj sa nad nami, môj Ježišu, v dnešných nebezpečenstvách; Prikry nás svojou Drahocennou, Svätou Krvou. Amen."
3. „Večný Otče! Ukáž nám svoje milosrdenstvo skrze krv Ježiša Krista, Tvojho jednorodeného Syna! Amen."
V desiatke na malé zrnká: „Môj Ježišu, skrze zásluhy Tvojich Svätých Rán, odpusť nám a buď k nám Milosrdný!"
Na koniec (3x): „Večný Otče! Ukáž nám svoje milosrdenstvo skrze Krv Ježiša Krista, Tvojho Syna! Amen."
Slová Pána: Blažení budete, keď vás naučím tento vzdych: „Môj Ježišu! Skrze zásluhy Tvojich Svätých Rán, odpusť nám a buď k nám milosrdný!"

Žiadne komentáre: