pondelok 9. februára 2009

Posolstvá Najsvätejšieho Srdca Ježišovho svetu

Krížová cestaktorú konal Pán Ježiš so sestrou Jozefínou Menendézovou v stredu, vo Veľkom týždni, 28.3.1923. O dva dni, na Veľký piatok, jej ju diktoval.

Jeho tvár bola pritom strhaná, Jeho oči celkom napuchnuté a zakrvavené. Na siedmom, jedenástom a trinástom zastavení jej dal pobozkať svoje nohy. Okolo pol jednej na poludnie sa jej ukázal: „Tu je chvíľa, kedy ma kati idú pribiť na kríž, Jožka.“ Jej ruky a nohy prenikla taká prudká bolesť, že celé jej telo bolo ňou otrasené. Zároveň počula údery kladiva, pomaly opakované a znejúce do diaľky. Pritlmeným hlasom vyslovil slová: „Tu je hodina vykúpenia sveta!“


Vždy s Otcom!

Večný Otče, prijmi Presvätú Krv, ktorú Ježiš Kristus, tvoj Syn, vylieval pri svojom umučení.
Pre Jeho rany, pre Jeho tŕním doráňanú hlavu, pre Jeho Srdce, pre všetky Jeho zásluhy, odpusť dušiam a zachráň ich! (pobozkaj krížik)
Presvätá Krv môjho Vykupiteľa, s veľkou úctou a láskou sa Ti klaniam, aby som napravil (napravila) urážky, ktoré dostávaš od duší.


I.
Ježiš odsúdený

Pôjdeš na kríž!

Počúvaj, ako vynášajú rozsudok smrti nado mnou! Pozoruj, ako mlčky, trpezlivo a krotko ho prijíma moje Srdce. Duše, ktoré chcete napodobniť moje správanie, učte sa mlčky a pokojne stáť pred tým, kto vás umŕtvuje a vám protirečí!

R: Večný Otče, príjmi Presvätú Krv, ktorú Ježiš Kristus, tvoj Syn, vylieval pri svojom umučení.
Pre Jeho rany, pre Jeho tŕním doráňanú hlavu, pre Jeho Srdce, pre všetky Jeho zásluhy, odpusť dušiam a zachráň ich! (pobozkaj krížik)
Presvätá Krv môjho Vykupiteľa, s veľkou úctou a láskou sa Ti klaniam, aby som napravil (napravila) urážky, ktoré dostávaš od duší.


II.
Ježiš berie kríž

Zostáva iba kríž

Pozoruj kríž položený na mojich pleciach! Jeho ťarcha je veľká, ale o koľko je väčšia moja láska k dušiam! Duše, ktoré ma milujete, porovnajte svoje utrpenie s láskou, ktorú ku mne máte a pre svoju zronenosť nedajte vyhasnúť plameňu lásky! Aké veľké je moje utrpenie, taká veľká je moja láska.

R: Večný Otče, príjmi Presvätú Krv...


III.
Ježiš padá pod krížom

Zriekaj sa a vydrž!

Ťarcha kríža ma hodila na zem, ale horlivosť za spásu duší ma pozdvihla, dodala mi novú silu pokračovať v ceste. Duše, ktoré povolávam mať účasť na mojom kríži, skúmajte sa, či horlivosť za duše vám dáva novú silu napredovať na ceste sebazapierania a zriekania, alebo či prehnaná láska k sebe hádže vami pod ťarchou kríža?

R: Večný Otče, príjmi Presvätú Krv...


IV.
Stretnutie s Matkou

Srdcom mučenica!

Tu stretám svoju presvätú Matku. Zamysli sa nad mučeníctvom dvoch sŕdc. Ich bolesť sa zjednocuje. Navzájom ich posilňuje láska, hoci je bolestná - víťazí. Duše, ktoré kráčate tým istým chodníkom a milujete ten istý predmet, nech pohľad na vaše spoločné utrpenie vás povzbudzuje a posilňuje, aby láska víťazila. To zjednotenie v bolesti nech vás podopiera a dá vám veľkodušne prijímať a objímať tŕnie na vlastnej ceste.

R: Večný Otče, príjmi Presvätú Krv...


V.
Šimon Cyrenejský - pomocník

Vždy mu buď verný (verná)

Pozrite, ako človek za nepatrný zisk berie tú hroznú a ukrutnú ťarchu na seba! Pozorujte moje telo, ktorému už ubúdajú sily! Duše, ktoré ste si vyvolili stav dokonalosti, ak vám chýba sila pri námahe, ktorú musíte vynaložiť proti svojej prirodzenosti, dobre chápte, že nie pre pozemské radosti ste sa zaviazali niesť môj kríž, ale aby ste dosiahli večný život a zaistili ho aj mnohým iným dušiam.

R: Večný Otče, príjmi Presvätú Krv...


VI.
Súcitná Veronika

Podobnosť dozrie v láske

Pozorujte, s akou láskou prichádza táto žena utrieť moju tvár a ako jej láska premáha ľudský ohľad. Ó, vy, ktorí ste z lásky ku mne opustili svet a to, čo ste vo svete najviac milovali, nedopustite, aby strach pred stratou úcty u ľudí vám prekážal dnes uctievať poranenie mojej tvári veľkodušnými skutkami. Pozrite na Krv, ktorá ma zalieva!

R: Večný Otče, príjmi Presvätú Krv...


VII.
Vysilený druhým pádom

V dôvere miluj!

Kríž už vyčerpáva moje sily. Cesta je dlhá a namáhavá. Nik sa ku mne nepribližuje, aby mi pomáhal, a moja clivota je taká, že padám druhý raz.
Duše, ktoré kráčate po mojich stopách, nestrácajte odvahu, ak je váš život bez útechy, plný sucha, pozbavený každej duchovnej opory. Vzkrieste svoju odvahu pri pohľade na svoj vzor na Kalvárskej ceste! Už druhý raz padá, ale znovu vstáva a pokračuje v ceste až do konca. Ak chcete načerpať trochu sily, poďte sem a bozkávajte jeho nohy!

R: Večný Otče, príjmi Presvätú Krv...


VIII.
Plačúce ženy

Láska za lásku

Jeruzalemské ženy plačú, vidiac ma v takom uponíženom stave. Svet plače pre utrpenie...
Duše, ktoré ma nasledujete na úzkej ceste, hovorím vám, že svet vás neskôr uvidí kráčať po kvetnatých nebeských lúčinách, kým svet a tí, ktorí sú jeho, budú kráčať ohňom, ktorý si pripravili rozkošami a pôžitkami.

R: Večný Otče, príjmi Presvätú Krv...


IX.
Tretí pád - nad sily

Krv za krv!

Pozorujte, ako sa blížim ku Kalvárii a ako po tretí raz padám! Posilním úbohé duše, ktoré už - už padajú do večnej smrti. Krv z rán, ktoré mi spôsobil tento pád ich očistí. Pomôže im povstať aj posledný raz, aby obsiahli večný život. Duše, ktoré sa mi túžite podobať, nevyhýbajte sa nikdy namáhavejšiemu skutku, aj keby vám spôsobil nové poranenie. Čo na tom? Vaša krv dá život nejednej duši.
Napodobňujte svoj vzor, ktorý kráča ďalej na Kalváriu.

R: Večný Otče, príjmi Presvätú Krv...


X.
Olúpený o rúcho

Hľaďte, ako ukrutne strhávajú môj odev! Pozorujte, v akom mlčaní a úplnej opustenosti zostávam!
Aj vy sa dajte obrať o všetky dobrá. O svoju vlastnú vôľu, o všetko, čo vlastníte! Zámenou za to vás odejem čistotou a prikryjem vás pokladmi svojho Srdca.

R: Večný Otče, príjmi Presvätú Krv...


XI.
Pribitý na kríž

Láskou ukrižovaný (ukrižovaná)!

Konečne som už hore, na Kalvárii, kde seba odovzdám na smrť. Naťahujú ma, pribíjajú na kríž. Nič svoje už nemám, ani slobodu hýbať rukou, nohou... Ale to nie je bolesť a klince, čo ma upevnili, to je láska! Preto z mojich úst nevychádza nijaká sťažnosť, žiaden povzdych.
Ó, vy, ktorí ste na rehoľnom kríži pribití putami lásky, ktorými sú vaše sľuby, nesťažujte sa, nešomrite, ak vám tie požehnané klince ťahajú ruky, nohy. Príďte sem a bozkávajte moje! Tu nájdete silu!

R: Večný Otče, príjmi Presvätú Krv...


XII.
Zomiera za teba!

Kríž Tvoj - život môj

Kríž je mojím spoločníkom na ceste na Kalváriu a na kríži aj vydám svoj posledný dych.
Duše, ktorým bol kríž nerozlučným spoločníkom v živote, uisťujem vás, že v jeho náručí vydýchnete svoj posledný dych, ale uisťujem vás tiež, že on vám bude i bránou, ktorou vkročíte do života. Stále bozkávajte ten požehnaný a svätý záloh. Nežne ho objímajte a milujte ho, ako najväčší zo svojich pokladov.

R: Večný Otče, príjmi Presvätú Krv...


XIII.
Sňatý z kríža

Na večernom kríži

Uvažujte, s akou láskou sníma ten spravodlivý muž moje telo z kríža! Kladie ho do lona mojej Matky. Tá sa mu klania, bozkáva ho a dáva tiecť svojim slzám na moju tvár. Potom ho odovzdáva tým, čo ho idú balzamovať a uložiť do hrobu. Duše, ktoré ste vyvolené a povolané stať sa obetami, poďte sem! Vezmite moje telo, pomastite ho vôňou svojich čností a klaňajte sa jeho ranám, bozkávajte ich a dajte tiecť svojím slzám na moju tvár. Uložte ma do hrobu svojho srdca a povedzte pár súcitných slov mojej drahej Matke, ktorá je aj vašou Matkou.

R: Večný Otče, príjmi Presvätú Krv...


XIV.
Pochovaný v srdci

Pozorujte, ako jemne ma kladú do hrobu!

Je nový a teda čistý, bez najmenšej poškvrny. Duše, ktoré ste spojené so mnou tak úzkymi putami svojich sľubov, vymýšľajte všemožnú jemnosť, akú vám len vnukne láska, aby vaše srdce bolo čisté a hotové pochovať ma do čistej lásky, do lásky nežnej, do lásky stálej a veľkodušnej. Klaňaj sa svätým ranám, bozkávaj ich a modli sa: Miserere mei Domine!


Modlitby, ktoré majú mimoriadnu silu
(Odporúča sa ich modliť každý deň.)

Modlitba za chorého

Môj Bože, tento chorý, ktorý je pred tebou, prišiel ťa prosiť o to, čo sa mu javí ako najdôležitejšie. To, čo si praje, považuje pre seba za najdôležitejšie. Ty však, Pane, vlož mu do srdca tieto slová: „Dôležité je, aby bola zdravá duša!“
Pane, vo všetkom nech sa naplní tvoja svätá vôľa! Ak chceš, nech sa uzdraví. Ak je to však tvoja svätá vôľa, potom nech nesie ďalej svoj kríž. Prosím Ťa aj za nás, ktorí sa modlíme: „Očisti naše srdcia, aby sme boli hodní toho, aby si skrze nás rozdával svoje sväté milosti.“
Ochraňuj tohto chorého a uľahčuj mu v bolestiach. Nech sa na ňom naplní tvoja svätá vôľa a nech sa v ňom prejaví tvoja Božská láska. ( 3x Sláva Otcu...)

Zasväcujúca modlitba k Ježišovmu Srdcu

Ó, Ježišu, vieme, že si bol milostivý a že si za nás dal svoje Srdce. Je korunované tŕňovou korunou a našimi hriechmi. Vieme, že aj dnes nás prosíš, aby sme nepadli. Ježišu, spomeň si na nás, keď zhrešíme. Pre svoje sväté Srdce daj, aby sme sa všetci navzájom milovali. Nech vymizne všetka nenávisť medzi ľuďmi. Prejav nám svoju lásku! Všetci ťa milujeme a túžime po tom, aby si nás svojím Srdcom Pastiera ochraňoval pred hriechom. Príď do každého srdca Ježišu! Klop, klop na naše srdcia - trpezlivo a neúnavne. Sme ešte stále uzavretí, lebo sme správne nepochopili tvoju lásku. Klop ustavične a daj, ó dobrotivý Ježišu, aby sme ti otvorili svoje srdcia, aspoň vtedy, keď si spomenieme na tvoje utrpenie, ktoré si za nás podstúpil.

Zasväcujúca modlitba k Nepoškvrnenému Máriinmu Srdcu

Ó, najčistejšie Srdce Márie, plné dobroty, preukáž nám svoju lásku. Plameň tvojho Srdca, ó Mária, nech zostúpi na všetkých ľudí. Nesmierne ťa milujeme. Vštep do našich sŕdc lásku, aby sme túžili po tebe. Ó, Mária, dobrotivého a pokorného Srdca, spomeň si na nás, keď zhrešíme. Ty vieš, že všetci ľudia hrešia. Daj, aby nás tvoje čisté a materinské Srdce uzdravilo od každej bolesti duše. Ó, daj, aby sme mohli vidieť dobrotu tvojho materinského Srdca a aby sme sa skrze plameň tvojho Srdca obrátili. Amen.

Žiadne komentáre: