sobota 7. februára 2009

Posolstvá Najsvätejšieho Srdca Ježišovho svetu

Zmierenie... láska... dôvera...


Zmierenie

To znamená život v spojení s Božským Zmierovateľom. Pracovať pre Neho a v Ňom v duchu zmierenia v úzkom spojení s Jeho zmýšľaním a s Jeho túžbami.

Prichádzam, aby som si v tebe odpočinul, lebo som tak málo milovaný! Hľadám lásku, ale stretávam sa iba s nevďačnou nedbalosťou. Je tak málo duší, ktoré ma skutočne milujú.
Od teba len žiadam, aby si bola vždy pripravená potešiť moje Srdce, kedykoľvek ťa navštívim. Útecha, ktorú mi poskytne jedna verná duša, vynahradí chladnosť a ľahostajnosť mnohých iných.

Niekedy budeš vo svojom srdci cítiť takú úzkosť, aká je v mojom Srdci. Ňou utíšiš môj zármutok.
Neboj sa, Ja som s tebou!
Keď ťa urobím nápadne chladnou, to použijem tvoje teplo na rozohriatie iných duší.
Keď na teba dopustím úzkosti, tým utrpením zadržíš trestajúcu ruku Božej spravodlivosti, ktorá sa chystá udrieť hriešnikov.
Keď sa ti zdá, že ma nemiluješ, ale napriek tomu mi stále hovoríš, že ma miluješ, vtedy najviac tešíš moje Srdce!
Jediný úkon lásky v opustenosti, v ktorej ostávam, mi nahradí mnohé prejavy nevďaku voči mne. Moje Srdce počíta a zbiera úkony tvojej lásky ako vzácny balzam.

Chcem, aby si mi dala duše. Preto vyžadujem pri všetkých tvojich skutkoch lásku.
Trp, pretože miluješ, pracuj, pretože miluješ a nadovšetko opusti seba, pretože miluješ. Keď ťa nechám v duchovnej úzkosti a opustenosti, pretrp to z lásky.
Uvažuj o týchto slovách: „Zlato sa čistí v ohni.“ Tak aj utrpenie očisťuje a posilňuje dušu. Čas pokušenia prináša veľký zisk pre teba aj pre duše.

Chcem, aby si horela veľkou túžbou po zachraňovaní duší... Prajem si, aby si sa vrhla do môjho Srdca a jediným svojím zamestnaním ma oslávila. Duše majú takú veľkú cenu! Neboj sa utrpenia, lebo znášaním utrpenia môžeš rozmnožiť moju slávu a zadosťučiniť za hriechy sveta. Keď mňa stretneš, stretneš kríž. Keď nájdeš kríž, našla si mňa. Kto mňa miluje, miluje kríž, a kto miluje kríž, mňa miluje. Iba tí, ktorí milujú kríž a objímajú ho z lásky ku mne, dostanú večný život.

Cesta cnosti a svätosti pozostáva z odriekania a utrpenia. Ktokoľvek veľkomyseľne prijme kríž, kráča v pravom svetle. Ide po priamej a istej ceste, na ktorej nie sú zrázy, po ktorých by mohol dolu skĺznuť.
Môj kríž sú dvere do pravého života. Duša, ktorá vie, ako ho má prijať a milovať, práve taký, aký som ho ja pre ňu vybral, vojde prostredníctvom neho do slávy večného života.
Chápeš teraz, aký drahocenný je kríž? Nevyhýbaj sa mu... miluj ho, lebo pochádza odo mňa a ja ťa nikdy nenechám bez sily potrebnej na jeho nesenie.
Ja som niesol kríž z lásky k tebe a ty by si ho nechcela niesť z lásky ku mne?

Ajhľa, Srdce, ktoré dáva život svetu... ale z kríža. Aj duše, ktoré som si vyvolil za pomocníčky v šírení svetla a života vo svete, musia sa s úplnou poddanosťou nechať pribiť na kríž podľa príkladu svojho Božského Majstra a Spasiteľa.
Najväčšia odmena pre dušu je, urobiť ju obeťou mojej lásky a môjho milosrdenstva a vydať ju, ako som vydal seba, na obeť za hriešnikov.

Vieš, ako ma potešíš? Miluj ma a trp pre duše a nikdy mi nič neodopri! Áno, neodopri mi nič a nezabudni, že potrebujem duše, ktoré by znášali moje utrpenie a zadržali môj Božský hnev. Tie duše budem podporovať.

Ak sa niektorá duša modlí s vrúcnou túžbou za hriešnika, aby sa obrátil, spravidla jej modlitba získa jeho obrátenie, niekedy až v poslednom okamihu a urážka urobená môjmu Srdcu je uzmierená. V žiadnom prípade taká modlitba nie je stratená. Po prvé, poteší moje Srdce zranené urážkami. Po druhé, ak nie je ten, za koho sa modlila, toho hodný, pridelí sa úžitok a sila tej modlitby inému, ktorý je lepšie pripravený z toho ťažiť.

Niektoré duše sú povolané, aby počas svojho pozemského života i po celú večnosť ma oslavovali nielen toľko, koľko sú povinné samé za seba, ale aby mi vynahradili aj tú česť a slávu, ktorú mi mali vzdávať duše, ktoré sú stratené... Takým spôsobom moja sláva nie je o nič zmenšená, lebo jedna spravodlivá duša je schopná vynahradiť ju za mnoho iných. Moja láska k dušiam je tak veľká, že som priamo spaľovaný túžbou po ich záchrane. Duše spejú k záhube a moja Krv je pre nich stratená! Ale tie, ktoré ma milujú, obetujúc seba ako obete na zmierenie, zvolávajú Božie milosrdenstvo a to je práve to, čo zachraňuje svet! Hľadám duše, ktoré by zmierili mnohé urážky páchané proti Božskej velebnosti. Som spaľovaný túžbou, aby som mohol odpúšťať.

Úbohí hriešnici! Akí sú slepí! Ja hľadám, ako by som im odpustil a oni zasa, ako by ma urážali... Prenasledujem ich ako polícia zločincov. Polícia ich hľadá preto, aby ich potrestala. Ja ich hľadám preto, aby som im odpustil.
Svet sa vrhá do všetkých možných rozkoší. Také množstvo hriechov je páchaných, že moja duša je zaplavená horkosťou a žiaľom. Kde nájdem úľavu v tom mojom zármutku?
Obetuj celú svoju bytosť na zmierenie za tie premnohé hriechy a na zadosťučinenie Božej spravodlivosti. Keď je veľká tvoja nehodnosť a tvoje hriechy, poď, ponor ich do prúdu krvi môjho Srdca a tak sa očisti. Potom prijmi veľkomyseľne všetky utrpenia, ktoré ti budú poslané z mojej vôle a obetuj ich môjmu nebeskému Otcovi. Tvoje Srdce by malo horieť túžbou, aby si prostredníctvom mojich zásluh mohla tešiť a uzmierovať Boha, urážaného toľkými hriechmi.

Povedz mi, poznáš srdce, ktoré by milovalo viac, ako moje, a ktoré je menej milované? Je možné nájsť srdce, ktoré by sa spaľovalo väčšou ochotou odpúšťať, ako moje? A predsa, odplatou za tak veľa lásky, sa mi dostáva len veľkých urážok.

Úbohé duše... Poďme, žiadajme pre ne odpustenie a uzmierujme za ich hriechy: „Ó, môj Otče, zmiluj sa nad dušami! Netrestaj ich, ako si zasluhujú, ale buď im milostivý na príhovor svojho Syna.“

Prichádzam si odpočinúť medzi tých, ktorých som si vyvolil. Nech tieto duše svojou vernosťou a láskou zahoja rany, ktoré mi spôsobili hriešnici. Potrebujem obete na zmierenie horkosti spôsobenej môjmu Srdcu a na utíšenie môjho zármutku.
Aký veľký počet hriechov je páchaný!... Ako veľa duší je stratených!
Zatvrdnutosť hriešnych duší hlboko zraňuje moje Srdce. Ale nežný cit toho, ktorý ma miluje, nielen hojí tie rany, ale aj odvracia tresty Božej spravodlivosti.
Pretože som na teba zoslal utrpenie, to neznamená, že ťa menej milujem. Potrebujem utrpenie, aby som mohol uzdraviť rany hriechov. Ja budem zmierovať za teba a ty za duše.

Mnohí ma urážajú. Mnoho je stratených. Najviac moje Srdce zraňujú tí, ktorí ma veľmi milujú, ale stále si niečo podržiavajú a neodovzdávajú sa mi celkom. Čo im neukazujem dosť jasne, ako ich vrúcne milujem? Nedávam im celé svoje Srdce?
Teš ma, miluj ma, oslavuj ma pre moje Srdce. Týmto Srdcom uzmieruj a zadosťučiň Božej spravodlivosti. Obetuj Ho Bohu Otcovi ako obeť lásky za duše, hlavne za tie, ktoré sa mi zasľúbili a zasvätili.

Ži so mnou a ja budem žiť s tebou. Ukry sa vo mne a ja preniknem hlboko do tvojho srdca. Budeme tešiť jeden druhého, lebo moja bolesť bude tvoja a tvoja bude moja.
Dnes ma budeš tešiť. Vojdi do hlbín môjho Srdca a obetuj sa môjmu Otcovi so zásluhami svojho Ženícha. Pros Ho, aby odpustil mnohým nevďačným dušiam. Povedz Mu, že si maličká a si pripravená zadosťučiniť za hriechy ľudí, páchané proti Nemu. Povedz mu, aká si biedna a maličká, ale si pokrytá mojou Krvou. Tak stráviš deň v prosbách za odpustenie a v zmierovaní za hriechy.
Chcem, aby si spojila svoju dušu s tou horlivosťou, ktorá stravuje moje Srdce. Keby duše pochopili, že Ja som ich radosť i odmena. Keby neutekali odo mňa, lebo ich veľmi milujem!
Pozri na rany, ktoré boli otvorené na kríži, aby vykúpili svet od večnej smrti a dali mu život! Tieto rany získajú odpustenie a zmilovanie pre mnohé duše, ktoré rozhnevali môjho Otca a odteraz im budú dávať svetlo, silu a lásku.

Táto rana v mojom Srdci je horiacou vyhňou, od ktorej vyvolené duše musia roznietiť svoje srdcia. Táto rana je ich. Im prináleží, aj so všetkými milosťami, ktoré obsahuje, aby ich mohli rozdávať svetu, mnohým dušiam, ktoré nevedia, kde ich majú hľadať a mnohým iným, ktoré ich odmietajú. Dám im potrebné svetlo, aby spoznali, ako majú zužitkovať svoj poklad, aby šírili nielen lásku ku mne a poznanie o mne, ale tiež zadosťučinili za urážky, ktorými ma hriešnici zasypávajú. Je to bolestivé, že ma svet tak uráža, ale bude zachránený zmierovaním mojich vyvolených duší. Miluj, lebo láska je zmierovaním a zmierovanie je láskou.


Láska

...je dôvernosť s Tým, ktorý je samá láska, ktorý zostupuje až na úroveň stvorení, aby od nich žiadal lásku.

Hľadám iba lásku, lásku povoľnú, ktorá sa nechá viesť Milujúcim... Lásku nezištnú, ktorá nehľadá rozkoše a vlastné záujmy, ale myslí iba na svojho Miláčika. Lásku horlivú, horiacu, ohnivú a silnú, ktorá prekonáva všetky prekážky povstávajúce zo sebeckosti, t. j. pravú lásku, ktorá vytrháva duše z bezodnej priepasti, do ktorej sa strmhlav vrhajú.

Pozoruj moje Srdce, snaž sa ho poznať. Z neho sa naučíš láske... Pravá láska je pokorná, veľkomyseľná, nezištná. Ak chceš, aby som ťa naučil láske, začni so zabúdaním na seba. Nezastav sa pred obeťami. Nedaj sa zadržať, i keď ťa to niečo stojí... nevšímaj si to, k čomu ťa láka osobný záujem. Rob všetko z lásky, lebo miluješ.
Mnohé duše si myslia, že láska je, keď hovoria: „Bože môj, milujem Ťa!“ – Nie, láska je sladká a koná všetko, pretože miluje. Chcem, aby si ma milovala týmto spôsobom v práci, pri odpočinku, v modlitbe, v úteche, v úzkosti a v pokorovaní, dávajúc mi stále dôkazy o svojej láske skutkami. To je pravá láska!
Keď toto skutočne pochopia duše, budú rýchlo napredovať v dokonalosti a veľkú útechu poskytnú môjmu Srdcu!

Povedz mi, že ma miluješ, lebo to je to, čo najradšej počujem. Som hladný po láske. Chcem, aby si vrúcne túžila po tom, aby som bol milovaný. To musí byť jediným pokrmom tvojej duše. Pozri na Srdce, ktoré horí túžbou po láske duší, hlavne po láske vyvolených duší.
Poď, vojdi do môjho Srdca, odpočívaj vo mne, v mojom pokoji. Priblíž sa k tejto vyhni lásky. Prines Mu všetku svoju biedu, aby mohla byť strávená Jeho plameňmi...
Odpočívaj v mojom Srdci a podieľaj sa na jeho zármutku. Mnohí Ho napĺňajú zármutkom, ale tvoja láska ma poteší.
Láska robí všetko ľahkým. Duša, ktorá miluje, praje si trpieť, lebo utrpenie zväčšuje lásku. Láska a utrpenie úzko spájajú dušu s Bohom a zjednocujú ju s Ním.

Mnohí sú ochotní bavievať sa so mnou, keď ich navštívim útechou. Mnohí ma s radosťou prijímajú vo Svätom prijímaní, ale málo je tých, ktorí ma vítajú, keď ich navštívim s mojím krížom.
Duša pribitá na kríž a podrobujúca sa mojej vôli ma oslavuje i potešuje a je mi veľmi blízka.
Mnohé duše ma nepoznajú. Je veľký počet duší, ktoré ma poznajú, ale ma opúšťajú, pretože chcú užívať radosti života. Vo svete sú mnohí ľudia zmyselní. Aj medzi mojimi vyvolenými sú duše, ktoré vyhľadávajú radovánky. Blúdia, lebo moja cesta je cestou utrpenia a krížov. Len láska im môže dať silu, aby ma mohli nasledovať. Práve preto žiadam lásku.

Keď sa dvaja ľudia navzájom milujú, postačí nepatrná nešetrnosť, aby sa druhý cítil zranený. Tak je to aj s mojím Srdcom. Práve preto žiadam, aby tie duše, ktoré túžia po úzkom spojení so mnou, mi nič neodopreli. Keď ty budeš verná vo všetkých drobnostiach lásky, ja sa nenechám prekonať vo veľkomyseľnosti. Tvoja duša bude naplnená pokojom. Neopustím ťa, akokoľvek si maličká. V tej maličkosti budeš veľká, pretože ja budem v tebe prebývať.

Moje Srdce už ďalej nemôže udržať vrúcnu túžbu po darovaní a vydaní sa hriešnikom. Stále túži ostať s nimi. Túžim, aby mi otvorili svoje srdcia, aby ma v nich uzavreli a oheň, ktorý spaľuje moje Srdce, posilnil a roznietil ich srdcia. Potom im budem práve tým, čím ma chcú mať. Ak budú na mňa pozerať ako na svojho Otca, budem im Otcom. Ak budú po mne túžiť ako po svojom Miláčikovi, budem ich Miláčikom. Keď potrebujú silu, budem ich silou, ak si ma prajú potešovať, nechám sa od nich potešiť.
Prajem si, dať im seba a naplniť ich milosťami pripravenými pre nich.

Dovoľ mi, obveseliť sa v tebe. Moja veľkosť spôsobí, že tvoja maličkosť úplne zmizne. Odteraz budeme pracovať ako jeden. Ja budem žiť v tebe a ty budeš žiť pre duše. Moje Srdce vykoná všetko, čo je potrebné. Moje milosrdenstvo bude účinkovať. Moja láska úplne prenikne tvoju bytosť. Čím menej bude teba, tým viac budem ja tvojím životom a ty budeš nebom môjho odpočinku.
Hovor ku mne, veď som ti tak blízučko. Nie si sama, lebo ja ťa vidím, aj keď ty ma nevidíš. Sledujem ťa. Počujem ťa. Hovor ku mne, usmievaj sa na mňa, lebo som tvoj Ženích, tvoj nerozlučný Spoločník.
Keď ťa milujem, milujem ťa preto, lebo si maličká. Žiadam ťa len o vernosť a oddanosť. Chcem, aby si bola prázdnou nádobou, ktorú naplním ja sám. Ponechaj svojmu Stvoriteľovi starostlivosť o svoje stvorenie. Čo sa týka lásky, tá nech nemá medze. Ty si možno chudobná, ale ja som bohatý. Ty si slabá, ale ja som silný. Žiadam však, aby si mi nikdy nič neodoprela. Budem ťa hájiť a povznesiem ťa. Len sa vzdaj seba. To ostatné urobím ja.
Chcem, aby si mi obetovala všetko, aj to najmenšie, aby si tak utíšila bolesti môjho Srdca, zvlášť tie, ktoré mi spôsobujú zasvätené duše.
Chcem, aby si bez strachu odpočívala v mojom Srdci. Pozri na moje Srdce. Vari Jeho plamene nemôžu stráviť všetky tvoje nedokonalosti?
Odovzdaj sa úplne do mojich rúk. Všetko svoje úsilie venuj iba tomu, aby si sa mi páčila. Vojdi do môjho Srdca, ktoré je priepasťou lásky a neboj sa.
Žiadal som ťa, aby si si zaslúžila milosti, ktoré ti prideľujem? Žiadam jedine, aby si ich prijala. Ponechaj mi voľnosť, aby som v tebe mohol pôsobiť, ako si prajem.
Moje oči sú stále obrátené k tebe. Ty upni svoj zrak na mňa a opusti seba. Ani tvoja maličkosť ani tvoje poklesky nič neznamenajú u mňa. Moja krv ich všetky zmyje. Ty nepotrebuješ nič, iba sa spoliehať na moju lásku a vzdať sa seba.

Duša, ktorá sa mi úplne odovzdá, mi spôsobí takú radosť, že napriek celej jej biede a nedokonalosti, stáva sa mi skutočným nebom plným radosti. Je mojou rozkošou v nej prebývať. Ak sa všetkého vzdáš, všetko nájdeš v mojom Srdci.

Potrebujem milujúce duše, ktoré by zmierovali a stali sa obeťou... ale nadovšetko potrebujem duše, ktoré sa mi úplne odovzdajú.
Slepo sa odovzdaj môjmu vedeniu. Mám oči otvorené, aby som ťa viedol.
Keď malé dieťatko na tejto zemi začína hovoriť a vysloví to sladké meno „otec“, rodičia si ho s nevýslovnou radosťou privinú na svoje srdce. V tej chvíli nič nie je milšie pre nich na svete. Takíto sú pozemský otec a matka. O čo viac to platí u mňa, veď som tvoj Otec, Matka, Boh, Stvoriteľ, Spasiteľ a Ženích... a nik sa nevyrovná láskyplnej dobrotivosti môjho Srdca.

Ak pociťuješ stiesnenosť a smútok, rýchlo volaj na svojho Otca a odpočiň si v jeho Srdci. Keď ti práca bráni vrhnúť sa k mojim nohám, ako si praješ, povedz iba slovíčko „Otče“. Ja pomôžem, podopriem ťa, povediem a poteším.

Pozri na toto Srdce! Je Otvorenou knihou, pri ktorej musíš rozjímať. Naučí ťa všetkým cnostiam, zvlášť horliť za moju slávu a spásu duší.
Pozeraj dlho a dobre na moje Srdce. Ono je Svätyňou úbožiakov i tvojou, lebo kde je možné nájsť niekoho úbohejšieho?
Hlboko nahliadni do môjho Srdca. Je tiež Taviacou pecou, v ktorej sa očisťujú aj tí najnečistejší, a potom sa roznecujú láskou. Poď, priblíž sa k tejto vyhni a vrhni do nej všetku svoju biedu a hriechy. Dôveruj a ver vo mňa, svojho Vykupiteľa.
Ešte raz pozorne upri svoj zrak na moje Srdce. Je Žriedlom živej vody. Vrhni sa do jeho hĺbky a ukoj svoj smäd. Prajem si, ba túžim, aby všetci prišli a občerstvili sa pri tom žriedle.

Čo sa týka teba, našiel som ti skryté miestečko v hlbine môjho Srdca. Si taká maličká, sama by si ho nikdy nedosiahla. Dobre používaj milosti, ktoré som pre teba pripravil... Nechaj v sebe voľne účinkovať moju lásku a ostaň stále maličkou.
Áno, je pravdou, Ja som dobrý. Aby to duše správne pochopili, potrebujú jedine spojenie so mnou a vnútorný život. Ak by duše žili v užšom spojení so mnou, lepšie by ma poznali. To bude našou prácou v nebi. Učiť duše, ako majú žiť spojené so mnou. Nie, akoby som bol ďaleko od nich, ale v nich, lebo milosťou v nich skutočne prebývam.
Keby moje vyvolené duše žili úzko spojené so mnou a náležite by ma poznali, koľko dobra by boli schopné vykonať pre úbohé duše, ktoré sú ďaleko odo mňa a nepoznajú ma!
Vyvolené duše úzko spojené s mojím Srdcom poznávajú, ako som často urážaný... porozumejú mojím citom... budú ma tešiť a uzmierovať s hriešnikmi. Plné dôvery vo mňa, budú prosiť o odpustenie a dosiahnu milosť pre svet.
Ty ma miluješ, pretože som dobrý. Ja ťa milujem, lebo si malá a tú svoju malosť si mi darovala.


Dôvera

To je úplné spoľahnutie sa na Toho, ktorý je dobrota a milosrdenstvo. On povoláva duše zvláštnym spôsobom, takže žijúc s Ním a poznajúc Ho, môžu sa na Neho spoľahnúť vo všetkých svojich potrebách.

Tvoje hriechy môžem vymazať. Tvoju biedu môžem stráviť. Tvojej slabosti budem oporou.
Čím väčšia je tvoja bezmocnosť, tým pevnejšie ťa bude držať moja sila. Urobím ťa bohatou svojimi darmi. Ak budeš verná, urobím si v tebe príbytok a budem sa tam uchyľovať, keď ma odmietnu hriešnici. Budem v tebe odpočívať a ty budeš mať život vo mne.
Keď si ty priepasť biedy, ja som priepasťou milosrdenstva a dobroty. Moje Srdce je tvojou záštitou. Tam nájdeš všetko, čo potrebuješ. Aj to, čo ja žiadam od teba.
Nehľaď na svoju maličkosť. Radšej pozoruj silu môjho Srdca, ktorá ťa podporuje. Som tvoja sila i náhrada tvojich nedostatkov.

Čoho sa obávaš, keď si v mojich rukách? Nikdy nepochybuj o dobrote môjho Srdca, ani o láske, ktorú mám k tebe. Tvoja úbohosť ma priťahuje k tebe. Čo by si robila bezo mňa? Nezabudni, čím viac sa ponížiš, tým bližšie ti budem.

Nesmieš sa príliš zarmucovať nad svojimi pádmi. Mohol by som ťa urobiť svätou navzdor všetkému, ale žiadam od teba, aby si sa nikdy nevzpierala mojej vôli. Ja ťa nájdem v tvojej ničote a spojím sa s tebou.
Tvoja ničota a nepatrnosť pôsobia na mňa ako magnet. Priťahujú ma k tebe. Neklesaj na mysli, lebo moje milosrdenstvo sa najlepšie prejavuje v tvojej krehkosti.
Odpúšťanie je potešením môjho Srdca. Nemám väčšiu túžbu ani väčšiu radosť, ako môcť niektorej duši odpustiť.
Keď sa duša po páde vráti ku mne, poteší ma natoľko, že útecha, ktorú mi tým poskytuje, je pre ňu ziskom, lebo sa na ňu pozerám s obrovskou láskou.
Bieda duše znamená málo, keď má iba túžbu oslavovať ma a tešiť. Vo svojej nízkosti získava mnoho milostí pre iných.
Ak si duša vrúcne žiada byť mi vernou, ja ju podopieram v jej slabosti a jej poklesky sú vzývaním môjho milosrdenstva a mojej dobroty. Musí však zabúdať na seba a snažiť sa celou svojou pokorou nie o svoje uspokojenie, ale o moju slávu.

Nemôžeš pochopiť, s akou radosťou plesá moje Srdce pri odpúšťaní pokleskov zavinených len krehkosťou. Neboj sa, práve preto, že si biedna, som obrátil svoj zrak na teba.
Túžim ťa uväzniť vo svojom Srdci, lebo moja láska k tebe je bezhraničná. Napriek tvojim pokleskom a slabostiam ťa použijem na to, aby som mnohým dušiam dal spoznať svoju lásku.
Veľa duší nevie, ako veľmi ich milujem. Mojim veľkým prianím je vidieť tieto milované duše ukryté v priepasti môjho Srdca.

Ja som tvoj Vykupiteľ a Ženích. Keby len duše chápali, čo tieto dve slová obsahujú... To je úloha, ktorú chcem vykonať prostredníctvom teba. Najvrúcnejšou túžbou môjho Srdca je spása duší. Chcem upovedomiť tých, ktorí sú mi zasvätení, ako jednoducho mi môžu priviesť duše. Ukážem im, aké poklady sú premrhané, lebo dostatočne neporozumeli dvom slovám: Vykupiteľ a Ženích.

Uchovaj si svoj pokoj, lebo ty si miláčikom môjho Srdca. Netrápi ma, že si maličká. Nie je tvoja nízkosť príčinou, že ja, Boh, ťa milujem tak pochabo?
Ja som slnko, ktoré ti ukazuje tvoju biedu. Čím lepšie ju vidíš, tým viac musí vzrastať tvoja láska ku mne.
Keď je tvoja duša skazená a prehnitá, neschopná priniesť žiadne ovocie, sám ju budem vzdelávať. Zošlem jej lúč slnečného svetla, aby ju očistil a zasial do nej semeno.
Môj kríž bude doliehať na tvoju biedu a ja budem odpočívať v tvojej malosti. Môj kríž ťa otuží, budem ťa podporovať. Vezmi môj kríž a neboj sa ničoho. Nikdy nebude nad tvoje sily, žeby si ho nemohla uniesť, lebo ja som ho zmeral a zvážil váhou lásky.

Čím menšia je nejaká vec, tým ľahšie môžeme s ňou zaobchádzať, alebo ju ovládať.
Ty si tiež taká nepatrná vec, preto ťa môžem použiť, ako si prajem.
Nikdy si nemysli, že kvôli tvojej úbohosti ťa prestanem milovať. Nie. Moje Srdce ťa miluje a nikdy ťa neopustí. Dobre viem, že nemáš nič, iba biedu a slabosť. Pretože som čistiaci oheň, obklopím ťa plameňmi svojho Srdca a strávim ťa.
Koľkokrát som ti povedal, že jedinou mojou túžbou je, aby mi duše priniesli svoju biedu. Poď a nechaj sa stráviť láskou.
Čím viac biedy nájdem v tebe, tým viac lásky ty nájdeš vo mne.
Vieš, ako mi málo záleží na tvojej biednosti? Ale, prajem si byť pánom tvojej biedy.
Tvoja nepatrnosť urobila miesto pre moju dobrotu... tvoja bieda, ba aj tvoje hriechy, urobili miesto môjmu milosrdenstvu... a tvoja dôvera, mojej láske a nežnosti. Poď, spoľahni sa na moje Srdce a odpočívaj v ňom.

Keď sa kráľ zasnúbi s dcérou niektorého svojho poddaného, berie tým na seba povinnosť, zaopatriť ju všetkým potrebným pre novú hodnosť, ku ktorej ju povzniesol.
Ja som si vyvolil teba. Zaviazal som sa tým opatriť ťa všetkým, čo potrebuješ. Sám nežiadam nič viac, ako máš. Daj mi prázdne srdce a ja ho naplním. Daj mi srdce bez všetkých ozdôb a urobím ho krásnym. Daj mi ho aj so všetkými jeho biedami a ja ich strávim. To, čo ti je skryté, ja ti zjavím. Čoho sa ti nedostáva, sám ťa tým budem zásobovať.

Mnohí veria vo mňa, ale málo ich verí v moju lásku. Z tých, ktorí veria, veľmi málo sa ich spolieha na moje milosrdenstvo... Mnohí ma poznajú ako svojho Boha, ale ako málo z nich mi dôveruje...
Zjavím sám seba... a mojim predurčeným ukážem, že od nich nežiadam, čo nemajú, ale žiadam, aby mi dali všetko, čo majú, lebo to všetko je moje. Keď nemajú nič, iba biedu a slabosť, po nich dychtím... ak majú len poklesky a hriechy, aj tie od nich žiadam. Prosím ich, aby mi ich dali. Dajte mi ich, áno, dajte mi všetko, neponechávajte si nič, len dôveru v moje Srdce. Ja vám odpustím, ja vás milujem, ja sám vás posvätím.


Výzva k dušiam

Ja som láska! Moje Srdce už nemôže ďalej zadržiavať jeho stravujúci žiar. Milujem duše tak vrúcne, že som za ne obetoval svoj život. Práve táto láska ma robí väzňom vo svätostánku. Už po dvadsať storočí tam prebývam vo dne, v noci, zastretý spôsobmi chleba a ukrytý v malej bielej Hostii, znášajúc kvôli svojej láske nedbalosť, opustenosť, pohŕdanie, rúhanie, urážky, svätokrádeže... Z lásky k dušiam som ustanovil sviatosť pokánia, aby som im mohol odpustiť nie raz, alebo dvakrát, ale tak často, ako budú potrebovať znovu získať moju milosť. Tam ich s túžbou očakávam, aby som ich obmyl od ich hriechov nie vodou, ale svojou krvou.

Ako často som v priebehu storočí oznámil ľuďom rôznymi spôsobmi, ako veľmi ich milujem. Raz som im ukázal, ako vrelo túžim po ich spasení. Zjavil som im svoje Srdce. Táto pobožnosť je ako svetlo vrhnuté na celý svet. Dnes tí, ktorí pracujú na získaní duší pre moju službu, môžu to robiť s tým svetlom.
Teraz chcem niečo viac. Túžim po láske zodpovedajúcej mojej láske. Nie je to len tá jediná odplata, ktorú si žiadam dostať od duší. Chcem, aby všetky mali dôveru v moje milosrdenstvo, aby všetko očakávali od mojej dobroty a nikdy nepochybovali o mojej ochote odpustiť.

Ja som Boh, ale Boh lásky!... Moje Srdce je nekonečne sväté, ale tiež nekonečne múdre, ktoré pozná ľudskú krehkosť a slabosť. Skláňa sa s nekonečným milosrdenstvom k úbohým hriešnikom. Milujem tých, ktorí po prvom páde prídu ku mne prosiť o odpustenie... Ešte viac ich milujem, keď prosia o odpustenie druhého hriechu. Ak sa to stane znovu, nehovorím miliónkrát, ale miliónkrát milión, ešte vždy ich milujem a odpustím im. Úplne zmyjem svojou krvou ich posledný hriech tak, ako ten prvý.

Kajúci hriešnici ma nikdy neunavia. Nikdy neprestanem dúfať, že sa navrátia. Čím väčšia bude ich skrúšenosť, tým vrelšie ich privítam. Či otec nemiluje choré dieťa výnimočnou láskou a čimu nevenuje viac opatery a pozornosti, ako zdravým deťom? Aj moje Srdce má viac súcitu s hriešnikmi a venuje im väčšiu starostlivosť ako spravodlivým.
Prajem si, aby to všetci vedeli. Poučím hriešnikov, že je nevyčerpateľné milosrdenstvo môjho Srdca. Nech zatvrdnutí a nevšímaví poznajú, že moje Srdce je ohňom, ktorý ich roznieti, pretože ich miluje. Pre zbožné a sväté duše by som chcel byť „Cestou“, po ktorej by kráčali veľkými krokmi do prístavu večnej blaženosti. Nakoniec, od duší zasvätených Bohu, kňazov a rehoľných osôb, mojich vybraných a vyvolených, žiadam ešte raz celú ich lásku. Nech nepochybujú o mojej láske k nim, ale nadovšetko nech mi dôverujú a nikdy nepochybujú o mojom milosrdenstve.
Je tak ľahké, dôverovať môjmu Srdcu.

Oznámim, že moja práca spočíva v tom, že pomáham ničote a biede. To je prvý článok reťaze lásky, ktorý som pripravil od večnosti pre duše. Použijem teba, aby som ukázal, že milujem biedu, nepatrnosť a úplnú ničotu.
Zjavím dušiam nadmieru svojej lásky. Ako ďaleko pôjdem v odpustení, ako použijem ich poklesky so slepou zhovievavosťou... áno, píš... so slepou zhovievavosťou. Vidím hlboko, áno, až do hlbín duší. Vidím, ako rady by sa mi páčili, tešili a oslavovali ma. Ten úkon pokory, ktorý musia urobiť, keď vidia svoju slabosť, je pre moje Srdce útechou aj oslavou. Čo záleží na ich bezmocnosti? Nemôžem ja doplniť všetky ich nedostatky? Ukážem, ako moje Srdce používa aj ich slabosti, aby som dal život mnohým dušiam, ktoré ho stratili.
Oznámim ľuďom, že miera mojej lásky a môjho milosrdenstva je nekonečná pre padnuté duše. Chcem im odpúšťať. Mne prislúcha odpúšťať. Vždy na ich príchod čakám s bezhraničnou láskou. Nech len prídu, nech sa ani nestrachujú. Nech sa bez obáv vrhnú do mojej náruče!
Mnohé z mojich rehoľných duší nechápu všetko, čo môžem urobiť, aby pritiahli k môjmu Srdcu tých, ktorí sa oddávajú nevedomosti a nevšímavosti. Tamtí nevedia, ako ich túžim pritiahnuť k sebe a dať im život... pravý život.

Áno, Jožka, budem ťa učiť tajomstvám mojej lásky. Budeš živým príkladom môjho milosrdenstva. Ak mám toľko lásky a náklonnosti k tebe, tak bezvýznamnej, čo by som neurobil pre iných, ktorí sú veľkomyseľnejší ako ty?
Budem pôsobiť cez teba, a nechám sa poznať cez teba. Mnohí nájdu život v mojich slovách! Mnohí načerpajú novú odvahu, keď spoznajú, aké ovocie môžu získať za svoju snahu! Malý skutok veľkomyseľnosti, trpezlivosti, chudoby... môže sa stať pokladom, ktorým sa získa veľký počet duší pre moje Srdce.

Ja sa pozerám viac na úmysel ako na samotný skutok. Najmenší skutok, ktorý je vykonaný z lásky, získa veľkú zásluhu a mne poskytne nesmierne potešenie... Chcem len lásku. Nič iné nežiadam.


Keď je duša dosť veľkomyseľná a dáva mi všetko, čo žiadam, zhromažďuje poklad pre seba aj pre iných. Vytrháva veľké množstvo duší zo záhuby. Pre obety a lásku mojich vyvolených duší sú ony posielané mojím Srdcom, aby ľudstvu udeľovali moje milosti. Svet je plný nebezpečenstva... Ako veľa duší je strhávaných do hriechu. Ony stále potrebujú viditeľnú alebo neviditeľnú pomoc. Ó, dovoľte mi to povedať ešte raz. Vedia moje vyvolené duše, o aké poklady pripravujú seba aj iných, keď nie sú veľkodušné?
Nehovorím, že mojím vyvolením je duša zbavená svojich chýb a svojej biedy. Tá duša môže a bude často poznove klesať. Ale pokorou spoznáva svoju ničotu. Ak sa snaží napraviť svoje pochybenia úkonmi veľkodušnosti a lásky, keď dôveruje a odovzdá sa znovu môjmu Srdcu... viac ma oslavuje a môže urobiť viac dobra pre iné duše, ako keby nikdy neklesla. Slabosť a bieda nemajú následky. Žiadam od nej jedine lásku.

Áno, pri celej svojej úbohosti, ma môže duša milovať až pochabo... Vedz, že hovorím o chybách z krehkosti a nedopatrenia, nie o úmyselných hriechoch a dobrovoľných nevernostiach. Obetuj svoj život, akokoľvek nedokonalý, aby všetky moje vyvolené duše mohli spoznať krásu poslania, ktoré môžu vykonať svojimi obyčajnými skutkami a dennými námahami. Nech nikdy nezabúdajú, že som im nedal prednosť pred ostatnými preto, že boli dobré, ale pre ich úbohosť... Ja som láska sama. Ten plameň vo mne spaľuje všetky ich slabosti.
...Poviem ti ešte tajomstvo môjho Srdca... Mojou stravujúcou túžbou je, aby duše lepšie spoznávali moje Srdce.

Píš pre moje duše.
Duša, ktorá ustavične spája svoj život s mojím životom, ma oslavuje a koná veľké dielo pre duše. Napríklad sa zamestnáva prácou, ktorá je bezvýznamná... keď ju ponorí do mojej Krvi, alebo ak ju spojí s prácou, ktorú som ja konal za svojho pozemského života, veľmi tým prospeje dušiam... možno viac, ako keby kázala celému svetu... a to môže robiť, keď študuje, reční alebo píše... keď šije, zametá, alebo odpočíva... ale – poprvé- robí to z poslušnosti, so schválením alebo z povinnosti a nie iba z rozmaru alebo záľuby po druhé - robí to v úzkom spojení so mnou, s veľkou čistotou úmyslu pri pokrytí mojou Krvou.
Veľmi si prajem, aby duše tomu porozumeli. Skutok sám o sebe nemá cenu. Cenným ho urobí iba úmysel, s akým je konaný. Keď som zametal a pracoval v nazaretskej dielni, toľko som tým oslavoval nebeského Otca, ako keď som kázal počas verejného života.

Sú mnohé duše, ktoré v očiach sveta majú dôležité miesta a veľmi oslavujú moje Srdce. Mám ale mnoho skrytých duší, ktoré napriek svojej nízkej práci sú veľmi dôležitými robotníčkami v mojej vinici; pretože všetko robia s láskou a svoje skutky vedia pozlacovať nadprirodzeným zlatom - ponáraním skutkov do mojej najsvätejšej Krvi. Moja láska ide tak ďaleko, že moje duše môžu získať veľký poklad z ničoho. Sotva sa ráno zobudia, spoja sa so mnou a s vrelou túžbou obetujú celý deň, aby ho moje Srdce použilo na prospech duší... Ak potom s láskou vykonávajú svoje povinnosti hodinu za hodinou a okamih za okamihom... Aký veľký je poklad, ktorý nazbierajú za jeden deň!
Budem im viac a viac zjavovať svoju lásku... tá je nevyčerpateľná. Aké je to ľahké pre milujúcu dušu, nechať sa viesť Láskou.

Píš pre moje duše.
Moje Srdce je samá láska a objíma všetky duše. Ako môžem ukázať svoju zvláštnu lásku k mojim vyvoleným dušiam a moje veľké prianie použiť ich k záchrane duší, ktoré sú vystavené nebezpečenstvám sveta? Rád by som im oznámil, ako veľmi túžim po ich dokonalosti. Táto ich dokonalosť spočíva v konaní obyčajných skutkov, ktoré sú v úzkom spojení so mnou. Keby pochopili, že úzkym spojením s mojím Srdcom by mohli takpovediac urobiť božským svoj život i všetky skutky... a akú veľkú cenu má jediný, takto posvätený deň!
Keď je duša roznietená túžbou milovať, nič jej nie je ťažké. Ak sa cíti studenou a bezduchou, všetko sa pre ňu stáva tvrdým a ťažkým... Nech len príde k môjmu Srdcu oživiť svoju statočnosť... Nech mi obetuje svoju skleslosť a spojí ju s mojou horlivosťou. Môže byť potom uistená, že jej deň bude pre duše neporovnateľne cennejší. Môjmu Srdcu sú známe všetky ľudské biedy a slabosti a mám s nimi veľký súcit.
Túžim, aby sa duše so mnou spájali nielen všeobecným spôsobom (urobeným ráno), ale aby toto spojenie bolo ustavičné a úzke, ako medzi dvomi priateľmi, ktorí spolu žijú. Títo, aj keď stále spolu nehovoria, aspoň častejšie na seba pozrú a vzájomné malé láskavosti sú ovocím ich lásky.

Ak duša žije v pokoji a úteche, bezpochyby je jej ľahšie myslieť na mňa. Keď je však v bolestiach, opustenosti a v úzkosti, nemusí sa báť. Stačí mi pohľad. Ja rozumiem. Ten pohľad jej získa zvláštne dôkazy mojej nežnosti.
Znovu budem opakovať dušiam, ako veľmi ich moje Srdce miluje... lebo chcem, aby ma poznali dôkladne, aby boli schopné zoznámiť so mnou aj tých, ktorí sú zverení do ich opatery.
Vrúcne si žiadam, aby moje vyvolené duše upierali svoj zrak na mňa a nikdy ho neodvracali inam... Nemajú byť priemerné. Priemernosť býva obyčajne následkom neporozumenia mojej láske. Nie! Nie je nepríjemné ani ťažké, milovať moje Srdce, naopak, je to sladké a ľahké. Nemusí sa konať nič zvláštne na dosiahnutie vysokého stupňa lásky. Iba mať čistý úmysel pri skutkoch malých alebo veľkých... úzke spojenie s mojím Srdcom a láska vykonajú ostatné.

Áno, ja som Ježiš, ktorý nežne miluje duše... Pozri na to Srdce, ktoré ich nikdy neprestáva volať, chrániť a starať sa o ne... Vnímaj to Srdce horiace a túžiace po láske duší, obzvlášť po láske mojich vyvolených duší.

Píš, píš pre ne viac.
Moje Srdce je nielen hlbinou lásky, ale aj hlbinou milosrdenstva. Viem, že ani moji najbližší priatelia nie sú vyňatí spod ľudských krehkostí. Chcem, aby každý ich skutok, akokoľvek nepatrný, bol cezo mňa obdarený nekonečnou cenou a slúžil ako pomoc núdznym a na spásu hriešnikov.
Nemôžu všetci kázať, ani obracať na vieru vzdialené necivilizované národy, ale všetci, áno všetci, môžu prispieť k tomu, aby moje Srdce bolo poznané a milované... Všetci môžu navzájom jeden druhému dopomôcť k zvýšeniu počtu spasených duší - zamedzovaním straty mnohých duší... a to skrze moju lásku a moje milosrdenstvo.
Oznámim svojim vyvoleným dušiam, že moja láska k nim ide oveľa ďalej. Nielen použijem na spásu duší ich denný život a ich najmenšie skutky, ale využijem ich samotnú úbohosť... krehkosť... ba aj ich samotné poklesky. Láska premieňa a robí všetko božským a milosrdenstvo všetko odpúšťa.

Napíš ešte niekoľko ďalších slov pre moje duše.
Láska premieňa ich najobyčajnejšie skutky a dáva im nekonečnú cenu.
Duše, ktoré sa vidia prekonané svojou vlastnou biedou, nič dobrého nepripisujú sebe. Ich nízkosť ich priodieva pokorou, ktorú by nikdy nemali, keby sa videli menej nedokonalé.
Ak ich pri apoštolskej práci, alebo pri vykonávaní povinností ťaží vedomie ich nedostatočnosti, alebo pociťujú nejaký odpor k napomáhaniu dušiam, aby dosiahli dokonalosť; pretože vedia, že ony samy sú nedokonalé, to núti tieto duše pokorovať sa až do prachu. Keby ich toto sebapoznanie dohnalo až k pádu k mojim nohám a prosbe, aby som im odpustil ich chabú snahu a udelil im potrebnú statočnosť a silu, sotva by uverili, ako láskyplne k nim príde moje Srdce a spôsobí, že ich práca prinesie podivuhodné ovocie.

Tie duše, ktoré nemajú dosť veľkomyseľnosti ku každodennému snaženiu a k obetiam, uvidia, že ich život plynie v samých sľuboch, ktoré nikdy neprinesú úžitok.
Rozlišujte. Dušiam, ktoré zo zvyku sľubujú, ale nerobia si žiadne násilie, ani nepokračujú v odopieraní si niečoho, hovorím: „Varujte sa, aby vám slama a strnisko, ktoré ste nazhromaždili do svojich stodôl, nezhorela, alebo aby to v okamihu nerozmetal vietor!“ Sú však iné duše, a tým teraz hovorím. Začnú deň s dobrou vôľou a so žiadosťou pokračovať v láske. Zaväzujú sa k sebazapieraniu a veľkomyseľnosti v tej, alebo v onej okolnosti... Ale keď príde čas a príležitosť, aby to vykonali, láska k sebe, nálada, zdravie a neviem čo všetko ešte, im bráni vykonať to, čo si pred niekoľkými hodinami úprimne predsavzali. Hneď uznávajú svoju slabosť a plní zahanbenia prosia o odpustenie. Pokorujú sa a obnovujú svoj sľub... Ó, nech vedia tieto duše, že sa mi tak páčia, ako keby si nemali vôbec čo vyčítať.

Ja chcem odpúšťať. Chcem panovať nad dušami a odpustiť všetkým národom. Chcem spravovať duše, národy, celý svet. Môj pokoj musí byť rozšírený po celom vesmíre, ale obzvlášť v tej zemi (vo Francúzsku), kde má pôvod pobožnosť k môjmu Srdcu... Ó, keby som ja mohol byť jej pokojom, životom a Kráľom.

Ja som múdrosť a blaženosť! Ja som láska a milosrdenstvo! Ja som pokoj, ja budem panovať!

Budem vylievať svoje milosrdenstvo na svet, aby som zmazal jeho nevďačnosť. Na uzmierenie jeho zločinov si vyvolím obete, ktoré dosiahnu odpustenie... lebo sú na svete mnohé duše, ktoré túžia potom, aby sa mi páčili... a sú aj veľkodušné duše, ktoré obetujú všetko čo majú, aby som ich mohol použiť podľa svojej vôle.
Moja vláda bude vládou pokoja a lásky. Zahájim ju zľutovaním sa nad všetkými. Tento cieľ je mojím úmyslom. Je to veľké dielo mojej lásky.

Moja výzva platí pre všetkých. Tým, ktorí sú zasvätení Božej službe aj tým, ktorí žijú vo svete.Spravodlivým aj hriešnym, učeným aj neučeným. Tým, ktorí majú moc rozkazovať, aj tým, ktorí ich poslúchajú. Prichádzam ku každému z nich a hovorím: „Ak hľadáš šťastie, nájdeš ho vo mne. Ak hľadáš bohatstvo, ja som nekonečný poklad. Ak túžiš po pokoji, ten nájdeš jedine vo mne. Ja som milosrdenstvo a láska! Ja musím byť najvyšším Kráľom!“
...Celá moja túžba sa nesie ku tomu, aby som roznietil duše... duše celého sveta... Žiaľ, oni sa odvracajú od môjho ohňa. Ale ja zvíťazím, ony budú moje a ja budem ich kráľom.


Trp so mnou, aby ma svet poznal a aby duše mohli prísť ku mne. Láska víťazí utrpením.
Prajem si, aby sa duše nechali preniknúť pravým svetlom.
Chcem pre seba získať dieťatká... tie nevinné srdcia, ktoré ma nepoznajú a vyrastajú studené, ľahostajné, nepoznajúc cenu svojich duší...! Áno, prajem si, aby tieto mladé duše, ktoré sú mojou rozkošou, našli domov, kde by sa ma naučili poznať, kde by rástli v bázni môjho zákona a v láske môjho Srdca.

Nenazdávaj sa, že ti budem hovoriť o niečom inom, ako o kríži. Ním bol vykúpený svet. Ním privediem svet k pravdám svätej viery a k ceste lásky...
Zjavím ti svoju vôľu. Vykúpil som svet na kríži, skrz utrpenie. Vieš, že hriech je nekonečná urážka a vyžaduje si nekonečné zadosťučinenie... Pre túto príčinu ťa žiadam, aby si svoje utrpenie a práce obetovala v spojení s nekonečnými zásluhami môjho Srdca. Vieš, že moje Srdce je tvoje. Vezmi ho teda a zmieruj s ním... Vlej lásku a dôveru do duší, ktoré prídu do styku s tebou. Naplň ich láskou, naplň ich dôverou v nekonečnú dobrotu a milosrdenstvo môjho Srdca. Kedykoľvek môžeš o mne hovoriť a pôsobiť, aby ma ľudia poznali, vždy im povedz, aby sa nebáli, lebo som Boh lásky.

Odporúčam ti najmä tri cvičenia:

Prvé: Konanie svätej hodinky, pretože táto je jedným z prostriedkov, ktorým Bohu Otcovi môže byť dané nekonečné zadosťučinenie skrze Ježiša Krista, Jeho Božieho Syna.
Druhé: Pobožnosť piatich otčenášov ku cti mojich rán, lebo skrze ne bol vykúpený svet.
Tretie: Stále spojenie, alebo radšej denné obetovanie zásluh môjho Srdca, pretože tým dáš všetkým svojim skutkom nekonečnú cenu.

Ustavične používaj môj život, moju krv, moje Srdce... stále, bez obavy dôveruj môjmu Srdcu. Toto tajomstvo je málo známe. Chcem, aby si ho poznala a ťažila s ním. Túžim, aby moja láska bola slnkom k osvieteniu, zahriatiu a oživeniu duší. Je nevyhnutné, aby sa k dušiam dostali moje slová. Chcem, aby celý svet poznal vo mne Boha milosrdenstva a lásky. Prajem si, aby sa všade čítalo, ako túžim odpúšťať a zachraňovať duše. Ani tí najväčší ničomníci, aby neboli odstrašení bázňou!... aby odo mňa neutekali ani tí najprevinilejší,... nech len prídu ku mne. Očakávam ich s otvorenou náručou, aby som im dal život a pravé šťastie.

Žiadne komentáre: