štvrtok 28. augusta 2008

Maria Valtorta

Vo všetkej pokore sa plne odovzdala do služieb Ježišovi


Mária Valtorta patrí k najvýznamnejším omilosteným dušiam. Posledných 28 rokov svojho života bola trvalo pripútaná na lôžko. Tu napísala hlavne dielo „Poéma o Bohu Človeku“ o živote Ježiša Krista a živote Jeho Najsvätejšej Matky, čo jej Ježiš dával vidieť a aj jej diktoval mnohé komentáre.

Mária Valtorta sa narodila 14. marca 1897 v Caserte pri Neapoli. Mária, jediné dieťa, priľnula k otcovi - vojakovi. Matka jej vôbec nerozumela a od detstva s ňou zachádzala neobyčajne tvrdo, až kruto.
V roku 1920 bola Mária svedkyňou pouličnej demonštrácie, pri ktorej ju jeden surovec prudko udrel do chrbta. Následok - postupné ochrnutie dolných končatín.
V roku 1924 sa s rodičmi presťahovala do Viareggia. Tu sa po vzore sv. Terezky z Lisieux ponúkla Ježišovi ako obeť za hriešnikov. Odvtedy sa jej stav zhoršoval. Začala trpieť aj ťažkými srdečnými záchvatmi.
V roku 1934 bola trvalo pripútaná na lôžko, až do svojej smrti. Veľkú oporu mala vo svojom duchovnom vodcovi, otcovi Romualdovi Miglioriovi O.S.M., ktorý šíril jej spisy. Tak sa dielo dostalo až pápežovi Piovi XII., ktorý prehlásil: „Vytlačte dielo, tak, ako je, kto ho bude čítať, ten pochopí!“
Okrem základného desaťzväzkového diela Poéma o Bohu Človeku bolo postupne vydávaných ďalších 7 zväzkov - komentáre ku Starému a Novému zákonu, životy niektorých svätcov, komentár ku Epištole sv. Pavla Rimanom a autobiografiu. Mária podstupovala stále neznesiteľnejšie utrpenie ako bezvýhradná Ježišova obeta.
Zomrela 12. októbra 1961. Jej telesné pozostatky sú od roku 1973 uložené v kláštornej kaplnke baziliky Ste Annunziata vo Florencii.

Duchovná dcéra pátra Pia Mrs. Elisa Lucci z Forli sa pýtala rok pred smrťou svätého pátra Pia: „Páter Pio, počula som o knihách Márie Valtorty. Odporúčate mi ich čítať?“ Páter Pio odpovedal: „Nielenže vám ich odporúčam, ale vám ich prikazujem čítať!“

Arcibiskup Alfonso Carcini, vtedajší sekretár pápežskej kongregácie pre blahorečenie a svätorečenie podáva správu o celom diele vizionárky: „Preskúmané a povolené.“
Kardinál Ratzinger v súkromných listoch potvrdzuje, že toto dielo nemá chyby voči učeniu Cirkvi, alebo morálke (biskup Roman Danylak). Biskupská konferencia Talianska potvrdzuje to isté, čo je zrejmé z jej korešpondencie so súčasným vydavateľom Dr. Emiliom Pisanim.
Hlavný dôvod, prečo bolo Valtortino dielo napísané, udáva v záverečnom komentári sám Ježiš: „Prebudiť u kňazov a laikov lásku k Evanjeliu a k tomu, čo sa vzťahuje ku Mne. Predovšetkým obnoviť lásku k mojej Matke, v ktorej modlitbách je obsiahnuté tajomstvo spásy sveta. Mária dala svetu Spasiteľa. A opäť jej prostredníctvom obdrží svet spásu. “

Eschatologická správa Márie Valtorty

Mária Valtorta /1897 – 1961/ uvádza pohľady do budúcnosti Cirkvi pod zorným uhlom, že dejiny Cirkvi, mystického Kristovho tela, predstavujú analógiu k priebehu pozemského Ježišovho života.

V živote mystického tela neprebieha totiž nič iné než to, čo bolo životom Kristovým. Bude tu Hosana v predvečer utrpenia, Hosana, keď národy, fascinované kúzlom a krásou božstva, budú klesať pred Pánom na kolená. Nato bude nasledovať utrpenie bojujúcej cirkvi a konečná sláva a večné zmŕtvychvstanie.

Toto obdobie širokého, ale časovo vymedzeného pokoja budú predchádzať podľa Valtortinej správy skúšky, ktorá stojí v znamení Antikrista. Nakoniec príde k poslednému satanskému boju, ktorý bude ešte trikrát krutejší, a po ňom bude bezprostredne nasledovať Kristov návrat a parúzia. Antikrist je popisovaný týmito slovami:

Bude to osoba veľmi vysokého postavenia, povýšená ako hviezda. Nebude to len ľudská hviezda, ktorá žiari na ľudskom nebi. Nie, bude to hviezda nadprirodzenej sféry, ktorá podľahne lichoteniu zlého Nepriateľa a po počiatočnej pokore prepadne pýche, po počiatočnej viere ateizmu, po počiatočnej čistote nezriadenostiam, po chudobe hlásanej evanjeliom žiadostivosti zlata, po živote v skrytosti prepadne slávomamu.

Je to teda ľudská bytosť, ktorá vzíde z náboženského prostredia, kde zaujímala veľmi vysoké postavenie. Jej odpad od viery vyvolá zdesenie a bude pripravovať vpád Satana na konci časov. Apoštol Judáš, ktorého zrada predchádzala Kristovo umučenie, je pravzorom Antikrista posledných čias. Po umučení, ktoré bude musieť podstúpiť Kristovo telo, Cirkev, bude podľa správy Márie Valtorty nasledovať obdobie pokoja, ktoré je zrovnateľné s Kristovým triumfálnym príchodom /vjazdom/ do Jeruzalema.

Evanjelium bude zaznievať od pólov až k rovníku a od jedného konca zemegule až k druhému, božie slovo bude obopínať planétu ako šerpa lásky... A ako v procesiách, budú sa ponáhľať milióny a milióny s nadšením za Kristom a budú svoju dôveru vkladať v jedinú inštitúciu, ktorá netúži po utlačovaní a po pomste... Bude to Kristov Rím. Onen Rím, ktorý cisára porazil len silou lásky a jedinou zbraňou: krížom a jediným rečníckym umením: modlitbou...
Zhromaždím svojich svätých, pretože ten, kto ma miluje a verne nasleduje, je svätý. Zvolám ich zo štyroch kútov sveta, aby som pre ich lásku odpustil zločiny ľudstva. Dobrota svätcov zadrží Božiu spravodlivosť. Moja láska a láska svätých svojim ohňom očistia zem. Zem zmierená so sebou a s Bohom bude ako veľký oltár a na tomto oltári bude božský Majster vyučovať ľud v presných znalostiach pravdy, v ktorých dobrí nebudú kolísať, keď Satan rozpúta posledný boj, pretože uvidí, že ľudstvo sa klania Kristovi.

Mária Valtorta je ako ozvena Pánovho smútku, keď uisťuje:

Satanova epocha bude trikrát strašnejšia ako Antikristova. Bude však krátka, pretože celá triumfujúca cirkev vo svetle nebies bude prosiť za tých, ktorí zažijú túto hodinu, a bude sa za nich modliť aj cirkev, ktorá je v plameňoch očisťujúcej lásky v očistci, rovnako ako bojujúca cirkev, ktorá tak učiní krvou svojich posledných mučeníkov. Zachránení budú tí, ktorí v dobe, keď svet zaplaví temnota a nenávisť, búrky a blesky Satanove, dokážu zotrvať v tieni Svätostánku, z ktorého vychádza všetka sila. Pretože Ja budem božskou silou žijúcich a kto sa Mnou s láskou a vierou sýti, bude zajedno s mojou božskou silou. Zachránených však bude len málo, pretože ani po dlhých storočiach mojej lásky k ľuďom sa človek nenaučil milovať.

Žiadne komentáre: