sobota 30. augusta 2008

Vassula Rydén a Skutočný Život v Bohu

Poznáte ich po ovocí


Chráňte sa falošných prorokov: prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vnútri sú draví vlci. Poznáte ich po ovocí. Veď či oberajú z tŕnia hrozná alebo z bodliakov figy? Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, kým zlý strom rodí zlé ovocie. Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie a zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie. Každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Teda po ich ovocí ich poznáte. (Mt 7,15-20)


Cirkevné schválenie pre vydanie knihy v angličtine (28.11.2005)


Skutočný Život v Bohu - rozhovor s Bohom
"Čítal som všetky knihy Skutočný Život v Bohu a meditoval som o ich obsahu. Skutočne verím, že knihy obsahujú Božský Rozhovor Najsvätejšej Trojice, Panny Márie a anjelov s ľudstvom skrze Vassulu Rydén. Nenarazil som na nič závadného, ani na nič, čo by bolo v rozpore s autentickou náukou Cirkvy vo veciach viery a morálky. Čítanie týchto kníh a meditácia o ich obsahu sú duchovne užitočné pre všetkých. Doporučujem tieto knihy každému kresťanovi." (biskup +Felix Toppo)

Nihil Obstat (
povolenie na tlač publikácie z dôvodu jej politickej a mravnej nezávadnosti)
+ Felix Toppo, S.J., D.D. (Bishop of Jamshedpur, Censor Librorum, 28.11.2005)

Imprimatur
+ Ramon C. Argüelles, D.D., S.T.L. (Archbishop of Lipa, 28.11.2005)


Svedectvá kňazov a duchovných


P. Henry Bordeaux OCD:
"Keď som v máji 1990 išiel ako duchovný s pútnikmi do Medžugoria, stretol som sa s P. Jamesom Fannanom, vtedajším Vassuliným duchovným vodcom a dozvedel som sa o Ježišových posolstvách Vassule. Cítil som sa nimi oslovený do hĺbky duše a zaujímal som sa o ne. Otec hovoril, že by som si ich mohol kúpiť v medžugorskom mierovom centre. V auguste som potom dostal tieto posolstvá pokoja a lásky. Nesmierne som žasol nad hĺbkou Ježišovej lásky. Jedine samotné Písmo Sväté práve tak učilo o veľkosti Ježišovej lásky a zľutovania.
Posolstvá sa dnes stali pevnou súčasťou môjho každodenného čítania. V decembrii sa mi potom dostalo mocného znamenia, ktoré mi bolo dôkazom pravosti nadprirodzeného pôvodu týchto posolstiev. Skutočnosť, ktorá vyvolala všetky tieto posolstvá, je Ježišova láska: "Povedz im, že srdce ich Pána je láska!" "


Otec Emiliano Tardif: "Je to určite Boh, kto k nám hovorí"


Otec Emiliano Tardif je jedna z najdôležitejších a najvýznamnejších charizmatických osobností. Narodil sa v Kanade /1928 - 1999/, v r. 1955 bol vysvätený ako misionár Svätého Srdca. Svoj život zasvätil humanitárnej práci pre chudobných až do r. 1973, keď vážne onemocnel. Mimochodom, vďaka modlitbám charizmatickej skupiny sa okamžite uzdravil. Skoro po odhalení liečebného účinku chariziem, ktorými bol obdarený, sa stal predmetom záujmu Charizmatického hnutia. Od tej doby cestuje po celom svete, aby všetkým oznámil, že "Ježíš je živý" a dnes iba završuje Svoje divy a zázraky, tak ako pred 2000 rokmi: na jeho uzdravujúcich bohoslužbách býva vždy mimoriadna účasť veriacich. Otec Tardif je považovaný za najlepšieho liečiteľa všetkých dôb. Sú mu prisudzované státisíce uzdravení, z nich veľké množstvo bolo pozorne zdokumentované. Medzi vyliečenými je mnoho ľudí s rakovinou v konečnom štádiu a AIDS.


"Domnievam sa, že je to hodnoverná a skutočná mystička. Je to určite Boh, kto k nej hovorí. Skutočný Život v Bohu je plný pokladov. Ako by mohla táto žena sama vyhotoviť posolstvá?
Nedávna intervencia kardinála Ratzingera bola veľmi pozitívna a naviac opravňujúca šíriť tieto posolstvá.
Nakoniec sa preukázalo, že dokument vydaný Posvätnou kongregáciou pre náuku viery je nelogický a absurdný; bez akéhokoľvek podpisu, inšpirovaný totálnou absenciou znalosti posolstiev a poslania tejto mystičky."Biskup Dom J. Evangelista Terra:
"Som biskup v Brazílii, ktorá je najväčšou katolíckou krajinou na svete a verím, že je aj jednou z najviac ekumenických krajín na svete. Verím, že z tohto dôvodu tu mala Vassula od začiatku veľký úspech. Zúčastnil som sa jej prvého stretnutia, kým som bol pomocný biskup v Recife. Takže som mal možnosť prijať Vassulu v Brazílii, ako pomocný biskup Brazílie. Keď vyšla anonymná Notifikácia z Vatikánu, náš brazílsky kardinál protestoval: "Čítal som VŠETKY diela Vassuly, VŠETKY Z NICH, štyri krát a nenašiel som žiadnu teologickú chybu."
Pracoval som približne 10 rokov s Kardinálom Ratzingerom v Ríme, v Kongregácii pre náuku viery. A vtedy som mal príležitosť byť konzultant zapojený do Vassulinich prác a Notifikácia nebola od Kardinála a keď som sa rozprával s Kardinálom a spýtal som sa na Vassuline diela, odpovedal mi v nemčine: "Pokračujte praktikovať VŠETKO s veľkou dôverou, zotrvávajúc v mieri a buďte rozvážny. Uvoľnite sa, všetko je v poriadku." "


Dimitri Mottier:
"Celým svojím srdcom doporučujem dielo Skutočného Života v Bohu ku čítaniu a meditáciam a dosvedčujem na svoju dušu a svoje svedomie Božský pôvod zjavení, ktoré prijíma Bohom vyvolená prorokyňa Vassula, a zároveň môžem potvrdiť ich duchovnú moc a účinok na dušu.
Čítanie tohto diela je pre mňa, kňaza vysväteného už dlhú dobu, úžasným objavom evanjelia a prehĺbením viery.
Posolstvá sú prijímané a jednoduché. Hovoria o Srdci Boha a dotýkaju sa srdca človeka. Sú písané jazykom, ktorý je zrozumiteľný pre každého, pretože Boh je Jednoduchosť sama. Podrobne som skúmal ich obsah a došiel som k záveru, že sú celkom v zhode s jedinou svätou katolíckou apoštolskou cirkvou a dokonale rešpektujú pravovernosť viery."

Ďalšich 75 svedectiev kňazov a duchovných osôb môžete nájsť tu: http://www.tlig.cz/fruitclergy.html


Svedectvá laikov


Y.C., Brusel, Belgicko, január 1994:

"Aj keď pochádzam z rímsko-katolíckej rodiny a študoval som na cirkevnej škole, praktikoval som náboženstvo, ale bez veľkého presvedčenia a s pocitom, že mám pred sebou veľké prázdno. Bolo mi predané posolstvo, ale bez skutočného presvedčenia. Tvoje knihy pre mňa boli skutočným zjavením. Zrazu už Kristus nebol len myšlienka, abstraktná osoba, ale stal sa Živým a bol veľmi blízko mňa. Stal sa naším Svätým Sprievodcom. Skúsenosti, ktoré si mi dala prežiť, a som presvedčený, že vďaka tebe ich mohlo úplne rovnako zažiť mnoho ďalších ľudí, môžeš byť uistená o dobre, ktoré nám týmito posolstvami prinášaš do tohto sveta. S celou mojou vďačnosťou za všetko, čo si nám predala."

Ďaľších 70 svedectiev laikov môžete nájsť tu: http://www.tlig.cz/fruitlaik1.htm


Vassula Rydén a Vatikán: Minulá a súčasná situácia

Niekedy ťažko chápeme, prečo je katolícka cirkev pri súkromných zjaveniach tak zdržanlivá. Má to svoje dôvody, je to správne, pretože cirkev má za úlohu strážiť pravdu. Je lepšie, keď cirkev desať takýchto prípadov vyhlási za nepravé, než by jeden nepravý vyhlásila za pravý. Nesmie však takéto zjavenia odmietať, keď plne odpovedajú učeniu Krista.
Cirkev nikdy nemôže vyhlásiť zjavenia za pravé, pokiaľ dotyčná osoba žije. Cirkev je tak prísna, a to musíme uznať za správne, pretože i duše skutočne omilostené môžu byť milosti neverné a žiadna nie je v bezpečí pred diabolským klamom. Preto takáto duša potrebuje predovšetkým dobrého duchovného vodcu, ktorý je pre ňu ochranou pred úkladmi zlého ducha.

Predovšetkým je treba poznamenať, že pokiaľ Kongregácia neskôr zmení svoje zmýšľanie, nebude to prvý krát, keď Kongregácia musela zmeniť svoj postoj v takýchto veciach. Jedným z dramatickejších príkladov nedávnej doby je prípad sestry Faustíny, ktorá bola v r.1993 pápežom Jánom Pavlom II. prehlásená za blahoslavenú. Spisy, ktoré šírili jej učenie, boli v rokoch 1959-1978 Kongregáciou zakázané a zakázaný bol dokonca i dnes veľmi známy Obraz Božieho Milosrdenstva. Po intervencií samotného pápeža Jána Pavla bol zákaz odvolaný a sestre Faustíne sa dostalo cti oltára.

P. John Abberton, (február 2006):

Dokument známy ako Notifikácia, ktorý bol napísaný v súvislosti s pani Vassulou Rydén, vydala Kongregácia pre náuku viery 6.októbra 1995. V tej dobe som o Vassule a jej spisoch nevedel takmer nič, ale vedel som dosť na to, aby som bol znepokojený. Nepáčila sa mi totiž prezentácia spisov - krúžková väzba formátu A3, obsahujúca kópie rukopisu. Brožúry vyzerali dosť neobvykle. Mal som priateľov, ktorí sa domnievali, že jej spisy sú nedôveryhodné. Títo ľudia niektoré z nich čítali a boli proti ním zaujatí vďaka jednému kňazovi, ktorý im povedal, že Vassula je 'nepravá'. Taktiež som im postupne začal veriť - na základe toho, čo mi ostatní povedali, že Vassula není skutočná mystička. Napriek tomu musím pripustiť, že niektoré veci ohľadne Notifikácie vyzerali zvláštne. V tej dobe som si taktiež musel úprimne pripustiť, že som nepodnikol dosť, aby som si utvoril svoj vlastný zrelý názor.


S Notifikáciou som nebol spokojný, napriek tomu som v tej dobe do celej záležitosti nemohol nijak zasiahnúť. Keď som dokument znova prečítal a diskutoval o ňom s ďalším kňazom (ktorý bol ohľadne spisov taktiež skeptický), začal som si uvedomovať, že Notifikácia není bez chyby. Jej 'oficiálny' status bol sporný, pretože Vassula je právoslávneho vyznania a medzi Právoslávnou cirkvou a Vatikánom už prebehli dohody o rešpektovaní práv právoslávnych veriacich (Balamandská deklarácia z roku 1993). Zdalo sa divné, že žena z Právoslávnej cirkvy je predmetom varovania tohto druhu, a tak povstala otázka, či sa táto procedúra nedostala do konfliktu s hore zmieneným prehlásením. Snáď k tomu nedošlo, ale istá spojitosť tu bola a my sme nevedeli o žiadnej konzultácii s právoslávnou hierarchiou. Je možné, aby sa aktivity právoslávnej veriacej stali predmetom rímsko-katolíckeho kanonického práva? Ďalej sa naskytla otázka, o aký druh 'procesu' vlastne išlo. Ako neskôr kardinál Ratzinger povedal (január 1999), Notifikácia nie je odsúdenie ale varovanie. Neprebehol žiadny oficiálny proces, žiadne 'súdne jednanie'. Vlastne pred tým, než Notifikácia vyšla, nikto nejednal s Vassulou, ani sa žiadny člen Kongregácie nezaoberal dokumentami, ktoré k tomúto účelu pripravil teologický poradca. Podstatný prvok celej procedúry - teda dialóg, ako sa zdá, chýbal. V už zmienenom rozhovore z roku 1999 kardinál povedal, že objasňujúci proces, ktorý Notifikácia započala, stále pokračuje. Notifikácia bola potvrdená roku 1996 a o takmer tri roky neskôr kardinál pripúšťa, že celá procedúra (či vyšetrovanie) stále nie je dokončená.

Súčasná situácia je docela jasná: procedúra, na ktorú odkazoval kardinál, je u konca. Jeho dopis predsedom biskupských konferencí Francúzska, Švajčiarska, Uruguaja, Filipín a Kanady, nenechá nikoho na pochybách, že naďalej nie je treba sa dotazovať na názor Kongregácie.
Vassula odovzdala svoje odpovede na otázky, ktoré jej položil kardinál Ratzinger. Tieto odpovede boli akceptované až do tej miery, že kardinál požiadal o ich vytlačenie v knihách Skutočného Života v Bohu (obsahujúce Vasssuline zápisy) tak, aby bolo možné sa s nimi zoznámiť a samotné knihy sa tak stali prameňom odpovedí.


Niektoré veci sú teraz celkom zrejmé:

1. Knihy nie sú v žiadnomm prípade 'zakázané'.
2. Katolíkom je dovolené tieto knihy vlastniť a čítať.
3. Odpovede na Notifikáciu sú jednoduché.

Neskôr boli tieto odpovede nazvané 'potrebné vyjasnenie' a odpoveď na otázku, ako Kongregácia hodnotí súčasné postavenie Vassuly, kardinál odpovedal: "Situácia sa zmenila".

Súhrnom môžeme povedať - a v záujme spravodlivosti povedať musíme, že varovanie v prípade Vassuly naďalej postráda svoju platnosť. Pokiaľ sú otázky vznesené Notifikáciou zodpovedané (ak chcete 'objasnené'), Notifikácia naďalej nemôže mať rovnaký status ako predtým. Ako varovanie bola vydaná skôr, než prebehlo akékoľvek riadne vyšetrovanie. Táto procedúra potom nasledovala a už skončila.
Skutočnosť, že Notifikácia bola zaradená do Acta Apostolicae Sedis (odkiaľ už nebude vyňatá), neznamená, že má nejakú skutočnú morálnu závažnosť. I iné dokumenty (vrátane jedného ohľadne používania latinčiny v seminároch) sú taktiež zahrnuté v Acta, ale to automaticky neznamená, že majú rovnakú morálnu platnosť, ako keď boli vydané. Situácia sa zmenila a tí, ktorí stále chcú vystupovať proti Vassule s odkazom na dokumenty, ktoré už boli 'dostatočne vyjasnené', by mali zodpovedať otázku, prečo chcel kardinál Ratzinger, aby boli Vassuline odpovede tlačené v jej knihách!


Pre prehľadnosť stojí za to zopakovať niektoré veci:

1. Otázky kardinála Ratzingera boli zodpovedané.
2. Kardinál odpovede neodmietol, ale požiadal, aby boli vytlačené.
3. Na túto zvláštnu žiadosť sú odpovede tlačené - V KNIHÁCH !
4. VASSULA UŽ NIE JE VATIKÁNOM VYŠETROVANÁ! (Vezmite, prosím, do úvahy!)

Bolo by nerealistické očakávať, že Vatikán podnikne ešte viac, ako urobil v prípade Vassuly a Skutočného Života v Bohu. Tí, ktorí poznajú, ako v týchto prípadoch Svätá Stolica postupuje, musia úprimne priznať, že v danej chvíli ani nemohlo byť urobené viacej. V každom prípade je docela ohromujúce a historicky významné, že taký proces sa uskutočnil ešte v dobe, keď osoba, o ktorú sa jedná (Vassula), ešte žije! Pokiaľ knihy nie sú zakázané a po nejakú dobu bol prístup k Vassulinmu vlastnému vysvetleniu iba v týchto knihách, je zrejmým záverom, že katolíci ich môžu čítať. I tu, ako vždy, je to odvislé - od ľudskej viery. Pokiaľ tu není žiadne obmedzenie (opakujem - ŽIADNE OBMEDZENIE) a Vatikán neuplatňuje žiadny morálny tlak na tých, ktorí spisy čítajú, katolíci majú slobodu ich užívat v podriadenosti a poslušnosti Svätej Stolice. Pokiaľ neexistuje odsúdenie, svedomie má slobodu s obvyklou opatrnosťou, uplatňovanou v týchto prípadoch.
Napriek tomu, že vo Vatikáne doposiaľ nikto nepovedal: "tieto posolstvá sú dôveryhodné", je zrejmé, že nepredstavujú žiadne nebezpečie pre zdravú vieru katolíkov, a tak naďalej dôverujme vedeniu Ducha Svätého a v poslušnosti sa podriaďujme Svätému Otcovi a biskupom, ktorí sú s ním v jednote.

Žiadne komentáre: